Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 3.11.08
Kommentar til Roy Arne Varsi
Av Jarl Hellesvik

Roy Arne Varsi har to innlegg på denne hjemmesiden hvor han forteller hjemmesidens lesere om hva jeg mener. Det Varsi sine to innlegg viser er at han ikke har forstått at jeg i debattinnlegg har påpekt visse absurditeter knyttet til reglene for innmelding i samemanntallet og intet annet. Han har trodd at når jeg har påpekt visse fakta så har jeg ment at slik skal det være.

Hva mener jeg så?
Bilde:  Altaposten

Samemanntallet baserer seg ikke på felles språk, det baserer seg ikke på felles kultur, og det baserer seg ikke på felles geografisk tilhørighet. Samemanntallet baserer seg på avstamning. ILO 169 har avstamming som en av sine sentrale bestemmelser for hvem konvensjonen er ment å gjelde for. Sametinget kan følgelig sees på som et avstammingsparlament.

Hvem du og jeg stammer eller ikke stammer fra, er uforskyldt.  Derfor er en av bærebjelkene i den demokratiske ide at vi alle i utgangspunktet er like mye politisk verdt, uavhengig av hvem vi nedstammer fra. Vi skal ikke vektes politisk i forhold til avstamming.

Når en statsmakt velger å gjøre noen i staten mer politisk verdt enn andre, eller gi deres stemme større politisk vekt, fordi de har en bestemt avstamming, er det et brudd med den demokratiske ide.

Når den norske staten velger å gi Sametinget stadig mer politisk makt, så velger også staten å gi de som har samisk avstamning og står i samemanntallet, stadig større politisk vekt/makt i forhold til andre statsborgere, som ikke har samisk avstamning. Hver gang dette skjer, brytes ovenfor nevnte og grunnleggende demokratiske prinsipp.

Hvor langt denne tenkingen når det gjelder å gi privilegier til de som har samisk avstamming har gått, forteller det faktum at i forbindelse med forarbeidene til finnmarksloven, krevde et enstemmig Sameting at det skulle nedfelles i loven at samene har eiendomsretten til grunnen i Finnmark. De som ikke nedstammer fra den rette sorten foreldre skulle selvsagt ekskluderes fra dette privilegium.

Dere som bor i Troms kjenner lite til hva som foregår fordi media i Troms interesserer seg lite for hva som skjer på dette området og hvor langt det har gått.  Det finnes snart ikke et område hvor samer ikke krever særskilte privilegier fordi de har samisk avstamming.

En somalisk flyktning, som er blitt norsk statsborger og som bor i Finnmark er likeså uforskyldt for sin somaliske avstamming som jeg er uforskyldt for at jeg er fra Finnmark og har samiske aner.

Hvorfor skal nevnte somalier ikke ha akkurat samme politiske rettigheter og samme politiske vekt som jeg? Hvorfor skal nevnte somalier havne på et politisk B-lag? Hva gjør min avstamming mer politisk verdifull?

Derfor har jeg ikke meldt meg inn i samemanntallet. Jeg ønsker ikke å gå rundt å være mer politisk verdt enn for eksempel nevnte somalier….. og etter hvert bli stadig mer politisk verdt  i forhold til for eksempel nevnte somalier, dersom Sametinget vinner fram med sine stadige nye krav om mer politisk makt.

For meg er dette et verdispørsmål.