Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 140407 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


170407
Stopp privatisering av fiskeriene
Av Frode Bygdnes, Rødts representant i Troms fylkesting

Den rød-grønne regjeringa gikk til valg med bl.a. løfte om å stoppe privatiseringslinja til tidligere fiskeriminister Ludvigsen. 16.mars i år la regjeringa frem Stortingsmelding 21; ”Strukturpolitikk for fiskeflåten”. Denne meldinga går lengre enn hva den borgelige regjeringa gjorde. Meldinga legger opp til å strukturere fiskeflåten mellom 11 og 15 meters lengde. Den rød-grønne regjeringa vil nå slippe markedskreftene til på kystbefolkningas egen fiskeflåte.  Det er en flåtegruppe som ikke har for stor kapasitet, en flåtegruppe som har store fortrinn når det gjelder kapasitetstilpasning, kvalitet, lønnsomhet, miljø og ressursforvaltning. Det er denne flåten som sikrer at fisken i havet er fellesskapets ressurs for fremtidige generasjoner.

Meldinga derimot er ei gavepakke for de store fiskeaktørene og finanskapitalen. Med denne meldinga vil Regjeringa omfordele fangsrettigheter som kvoter både innenfor og etter hvert mellom fartøygruppene; fra små fiskefartøy til større, fra et miljøvennlig til en mindre miljøvennlig flåtestruktur, fra politisk tildelte kvoter til markedsmessig handel med kvoter.

Fisken er en fellesressurs som tilhører hele nasjonen og må forvaltes slik at den kommer flest mulig til gode. Denne meldinga legger opp til kannibalisme innen fiskeflåten.

Meldinga ble lagt fram dagen etter siste fylkestingsamling i Troms, og det er en viss fare for at meldinga vil være behandlet i Stortinget før vår neste samling i juni. Som fylkestingsrepresentant utfordrer jeg derfor Fylkesrådet til å gå mot denne meldinga nå. Partiet Rødt oppfordrer Fylkesrådet i Troms til å kreve Strukturmeldinga trekt tilbake med krav om at Stortinget får en grundig konsekvensutredning av de samfunnsmessige følgene av forslagene før Strukturmeldinga blir realitetsbehandlet i Stortinget.

For oss fylkespolitikere må det være viktig at strukturering av kystflåten stoppes. Kystflåten er grunnlaget for bosetting langs kysten av Nord-Norge. Jeg håper at Fylkesrådet i Troms kan orientere seg på sak fremfor å ha fokus på parti og regjeringsstrategi. At Helga Pedersen kommer tilbake og blir tilbudt nestledervervet i Det norske Arbeiderparti, bør ikke overskygge viktigheta av at vi må gjøre alt vi kan for å opprettholde hele kystflåten under 15 meter.