Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


010307
Jens Ingvald Olsen
Kvamstykket 8
9009 Tromsø

Politimester Truls Fyhn
Troms Politidistrikt
9008 Tromsø                                                Tromsø 21.februar 2007

Åpent brev om overvåking

For noen dager siden mottok jeg brev fra Innsynsutvalget. «Orientering om adgang til å inngi supplerende opplysninger», var brevets tittel. I brevet vises det til Innsynsutvalgets vedtak om innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre. Bakgrunnen for brevet er at det ved lov av 13. desember 2006, om endring i midlertidig lov av 17.september 1999 nr.73, om begrenset
innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) er innsynsloven § 3a endret. Lovendringen er iverksatt.
 
Dette innebærer at alle vi som har «mappe» hos overvåkingspolitiet ikke lenger
har rett til å kreve uriktige opplysninger om oss fjernet. I stedet har vi nå
fått den fantastiske retten til «å inngi supplerende opplysninger».
Denne «retten» har vi i 2 måneder fra vi mottok brevet fra Innsynsutvalget. I
denne «Kafkaverden» ber jeg derfor om råd fra politimester Truls Fyhn som
øverste politimyndighet i vårt distrikt.

For det første er det vanskelig å vite hva som er supplerende opplysninger når
jeg ikke vet hva politiet allerede har registrert i mappa mi. Innsynet jeg
fikk var jo svært begrensa.

For det andre er det vanskelig å vite hva politiet mener er relevante nye
opplysninger om meg å registrere, og om politiets overvåkingstjeneste
fortsatt betrakter meg som en samfunnsfiende.

For det tredje er det oppslag i bladet Tromsø  21. februar iår hvor
politimesteren er intervjuet om OL 2018, og de politimessige tiltakene som
vurderes forbindelse med arrangementet. Politiets kostnader stipuleres til
rundt 0.5 milliarder kroner.  Blant de oppgavene du ser for deg å ta hånd om,
er lokale OL-motstandere. «Politiet ser heller ikke bort fra at lokale
grupperinger – samfunnskritiske personer – kan stelle i stand bråk. - Det kan
gå på uenighet om det økonomiske aspektet eller miljøspørsmål i forbindelse
med plasseringa av arenaer.  Uansett må vi være forberedt på å møte slike
demonstrasjoner.» 

Jeg er som du sikkert har sett OL-motstander, og jeg regner meg som en
samfunnskritisk person.
Er dette relevant supplerende informasjon, eller er den lagt i mappa allerede?
Har dere allerede opprettet egen saksmappe for OL-motstandere?
Er det sånn at OL-motstandere i Tromsø må påregne å være overvåka på telefon,
epost osv?

Er det sånn at politimester Truls Fyhn ikke ser på OL-motstand som helt legal
politisk virksomhet? Hva mener du når du i bladet Tromsø blir sitert på å
si: «Uansett må vi være forberedt på å møte slike demonstrasjoner».  Blir
vi «møtt» av politiet dersom vi arrangerer demonstrasjon mot OL 2018 i
Tromsø?

Jeg imøteser svar før fristen til Innsynsutvalget går ut 15.april.

med hilsen
Jens Ingvald Olsen