Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 Fylkesrådets rot
Av Frode Bygdnes
Fylkestingsmedlem for Rødt

Undertegnede stilte misstillit til fylkesrådet på siste fylkesting i Troms. Bakgrunnen var forvaltningsrevisjonens kritikk av fylkesrådet samt fylkesrådets behandling av denne. Helt konkret opplevde jeg å få to forskjellige svar på det lukka og på det åpne møtet i fylkestinget. På det lukka møtet fikk vi inntrykk av at fylkesrådet ikke hadde hatt befatning med saka, men på det åpne møtet ble det sagt at alle rapporter fra kontrollutvalget blir diskutert i fylkesrådet.

Dahlø vegrer seg for å ta ansvar
Saka ble forsøkt bagatellisert. Det virket som fylkesrådsleder Paul Dahlø hadde som strategi å stille seg sjøl lengst unna denne saka. Først forsøker en å fremstille saka som rot i regnskap hos foreningen Ungt Entreprenørskap Troms (UET). Så blir det forsøkt fremstilt som at avgjørelser bare er tatt administrativt. I fylkestinget under behandling av saka, valgte lederen å være fraværende og overlot alt ansvar til undersåtten Skogholt.

Fylkesrådet fraskriver seg ansvar
Den form for ansvarsfraskrivelse vi så i denne saka, er direkte urovekkende. Uklare regler kan ikke være unnskyldning for fylkesrådet, det er de som har overtatt ansvaret til tidligere fylkesrådmann. Det er fylkesrådet som skal fronte og stå ved både sukse og fiasko. De fremstår gjerne som snorklippere, men rømmer unna kritikk. Uklare regler er fylkesrådet sitt ansvar og likeså vil all organisering være fylkesrådets ansvar.

Rot i ansettelsesforhold - rot i økonomien
I følge Dagens Næringsliv fra desember 2007 kommer det frem at tidligere daglig leder i UET, Tore Ramberg, granskes for økonomisk uregelmessigheter. Ut fra Forvaltningsrevisjonens rapport så viser det seg at Ramberg er ansatt i fylkeskommunen av tidligere fylkesråd for utdanning Roger Ingebrigtsen. Dermed var det fylkesrådet som måtte følge opp dette rotet i økonomien fordi det var fylkeskommunen som var arbeidsgiver og ikke UET. I seg selv er det klart kritikkverdig å ansette daglig leder i en annen juridisk enhet, i fylkeskommunen. Det er å invitere til samrøre mellom to selvstendige juridiske enheter.

Inhabilitet alle veier
Daværende styreleder i UET, Snorre Bråthen, var og ansatt i fylkeskommunen som fagsjef i utdanningsetaten.  Det var altså to fylkeskommunalt ansatte som her både attesterte, anviste og utbetalte penger fra fylkeskommunen til et annet selvstendig juridisk enhet; UET. Det er fylkesrådet som er ansvarlig for brudd på habilitetsregler, brudd på attestasjons- og anvisningsreglement og manglende dokumentasjon og ugyldige utbetalinger. Noen av de konkrete transaksjonene er unntatt offentligheten, men det virker som det groveste tilfelle står Snorre Bråthen for. Han ønsket å løse ubehagelighetene med å gi Ramberg 6 mnd etterlønn for å slutte frivillig for på den måten unngå bråk om ansettelsesforholdet og bortkomne papirer. Sluttavtalen er meget tvilsom og viser vel at fylkesrådet først og fremst ønsker uklare regler for å ha spillerom til å gi etterlønn m.m.

Fylkesrådets strategi - skifte av fokus
Fylkeskommunen er påført økonomiske kostnader som det ikke er riktig å kreve refusjon for fra UET. Bl.a. fordi lønnssats, etterlønn, overtidsbetaling og reiseutgifter ikke har vært til behandling hos UET. Om Fylkeskommunen skal kreve UET for totalt kr 1,347 mill, så har en også knekt ryggen på UET. Dermed fremstår fylkesrådets strategi ganske klart for meg. En får fokus på UET og dermed må en ettergi store deler av denne summen for UET sin skyld. Slik unngår fylkesrådet å reise debatt om uriktig honorar, lønn og personalpolitikk for egne ansatte, samt å måtte gå gjennom de beslutninger og avgjørelser som fylkesutdanningsetaten her har stått for.


Det totale kaos
 den lukka delen av fylkestingets behandling, ble bl.a. Bråthens rolle diskutert. Bl.a. spurte jeg om fylkesrådet for utdanning visste om dette rotet da de ansatte ham som rektor ved Tromsø Maritim Skole, om det kunne tenkes at fylkesrådet omplasserte Bråthen bevisst for å få mer ro rundt denne skandalesaka. Dagens fylkesråd for utdanning kunne ikke gi eksakte svar om rekkefølgen på hva en visste og når. Ikke en gang om fylkesrådet visste om han hadde snakket med styreleder i UET eller med fagsjef i utdanningsetaten når han talte med Bråten. I dette røret, er det merkelig at Bråthen med sin dobbeltrolle får være saksutreder, innstiller og anviser. Fylkesrådet har altså ikke sans for klare linjer. For når de skal rydde opp, så blir et annet styremedlem i UET satt som saksbehandler for fylkesrådets brev dat. 04.04.08. Også denne saksbehandleren må sees på som inhabil.  

Parlamentarismen - en stor tabbe
Riktignok var det bare Rødt som gikk så langt som å stille misstillit til fylkesrådet på denne saka, men misnøyen var stor, særlig hos opposisjonen. Fylkesrådet har ikke nok støtte med kjøttvekta til AP og SV. Det må være vanskelig for partiet Høyre å gi Dahlø & co støtte på den måten de her har forvaltet fylkeskommunen. Uansett hva som skjer med fylkesrådet, så blir denne saka stående som et godt eksempel på at det var en tabbe å innføre parlamentarismen som styringsform i fylkeskommunen. Formannskapsmodellen hadde klare innarbeidede forvaltningsregler og sikra fylkeskommunen bedre mot politisk manipulasjon og triksing.