Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


170208
Sutrete Hapalahti og EDL

En som advart mot folkesuverenitets prinsippet i den ytterste form var John Locke. Han advarte mot faren for flertallets tyranni. Dette har ført til at den norske stat også har noe som kalles konstitusjonalisme, som innebærer at flertallet av folket gir seg selv en konstitusjon eller grunnlov, som legger begrensninger på det handlingsrommet de styrende har. Uten konstitusjoner kan det ofte føre til at de svakeste innenfor en gruppe gjennom valg blir overkjørt av flertallets stemmer og blir i enda større grad marginalisert. Denne formen for demokrati ønsker ikke EDL.

Nå står det i grunnloven at staten er grunnlagt på to folk. Det er nordmenn og samer. Denne konstitusjonen har både en bred nasjonal og internasjonal legitim forankring. På kommunalt nivå er det de folkevalgte som avgjør om de ønsker å være under sametingets forvaltningsområde. Dette krever flertall.

Uten at Hapalahti har klargjort sin egen kompetanse eller profesjon, så kan man trygd si at vedkommende mangler et helhetsperspektiv på å kunne tolke den tekst som står i ILO-konvensjonen (ILO). Det vil si han mangler den legal-rasjonelle autoriteten. ILO har gått gjennom en lang nasjonal og internasjonal prosess med mange ulike fagfolk, aktivister, organisasjoner og politikere som har uttalt seg om innholdet og kommet til en konsensus og blitt enige om tolkningen av innholdet. ILO har den legitimitet at den har gått gjennom en lang demokratisk prosess og at våre folkevalgte har gått inn for at den skal gjelde i Norge. Den er også forankret både i folkeretten og menneskerettighetene. Det virker som om EDL ikke klarer å tenke utover grensene enn det som befinner seg i sin lille organisasjonsstue.

Videre evner ikke Hapalahti og hans organisasjon å skille mellom ulike nivåer i politikken. Det ene nivået snakker vi om de universelle ordningene som for eksempel folketrygden, men på det andre nivået snakker vi om kollektive rettigheter som å bevare og utvikle språk og kultur på folks egne premisser. Følger en logikken til Hapalahti og hans kompiser, så ble Norge grunnlagt i 1814 på det premiss at ”det norske kun handler om følelser”. Det er det mest usakelige og blærete eksemplet jeg har lest i altapostens historie.

Det samiske folk er splittet mellom fire ulike stater. Begrunnelsen for å opprette Sametinget er at samene, ved å være i mindretall i det norske samfunnet, ikke når fram i ordinære demokratiske organer basert på flertallsdemokrati. Sametinget gir samene en felles stemme. Dette er et eksempel på hvordan en konstitusjon i grunnloven har gått fra å være ord på papir til å bli en realitet. Når det gjelder vetoretten som Hapalahti bruker som sitt kron eksempel burde en representant igjennom sametinget kunne medvirke beslutningsprosesser som rammer samisk språk, kultur og interesser. Det er nettopp dette som er dialogen mellom partene i vårt demokrati. Dette viser at Hapalahti overhode ikke har peiling på for eksempel at det kreves store områder for å drive en bærekraftig reinnæring. Etter et års beite på et området tar det mange år før det reinlava vokser opp igjen. Denne næringen er nært knyttet til de sosiale, politiske, kulturelle og økonomiske aspektene til den samiske kultur og er svært utsatt for inngrep i naturen fra ulike hold. Det at samene har en slik vetorett på beslutninger som rammer samiske interesser gjør vist Hapalahti og EDL forbannet.

Når det gjelder tonen Hapalathi har til urfolk når han sier at ”når 1 ut av 20 er urfolk....så bør de heller finne seg noe annet å bedrive tida med enn f.eks å kreve urfolksrettigheter” Dette viser at han verken har oversikt eller kunnskap om innholdet i begrepet. Enten skyldes det kunnskapsmangel eller så mangler han fullstendig empati for hva mange av disse menneskene blir utsatt for i det daglige liv av de som har retten til å definere hvordan verden skal være, og ikke minst hva de har gjennomgått i fortiden. Det skal litt mer til enn å surfe på wikipedia og regne på kalkulator for å sette seg inn i urfolksbegrepet. For eksempel i India lever det ca 1.1 milliard mennesker og her blir ca 8 % klassifisert som urfolk. I Bolivia er det for eksempel ca 60 % urfolk, men har i århundrer ikke hatt noen reell innflytelse verken på det økonomiske- og politiske nivået. Store befolkningsgrupper har blitt undertrykt av de som har makt. De med makt ønsker å holde på sine privilegier og utvikle en kultur som ivaretar deres interesser. Det betyr at urfolk rettigheter, som bl.a er basert på menneskerettigheter, handler om at ulike folkegrupper skal ha rett til å bevare sin kultur på sine egne premisser.

 

Befolkningen i Finnmark har en felles sosial og kulturell historisk arv, som vi alle må ta ansvar å ta vare på, på tvers av mangfoldet. Vi må vise empati til mangfoldet som eksisterer i dag. Alle i Finnmark bør lære av det vi har klart å oppnå. I motsetning til EDL som har dannet en sutreklubb for at samene har fått anerkjennelse som urfolk, så bør man heller gå inn i den samiske historien og ta lærdom av hvordan et folk har klart å stå samlet mot et ytre urettferdig press på deres befolkning. I tillegg til det jeg allerede har sagt om sametinget, så symboliserer sametinget noe flott og stort utenfor vår kontekst. Mange andre marginaliserte mennesker ute i den store verden ser Norge som et godt forbilde for menneskerettighetene ved måten Norge har klart å implementere det i sin struktur. For eksempel i 1992 kom Dalai Lama for å se på hva det samiske folk hadde oppnådd. Bare en liten opplysning til Hapalahti ble Tibet okkupert av Kina i 1959. Du kan jo surfe på wikipedia å se selv. Sametinget gir håp til så mange og det syntes jeg alle i Finnmark bør være stolte av. Det beste for befolkningen i Finnmark er å gå i dialog med hverandre og ikke sutre på sidelinja slik Hapalahti og EDL gjør, men heller bruke kreftene sine til å skape noe positivt av det de allerede har. For eksempel å legge nye strategier for hvordan den kvenske kultur i finnmark kan overleve. Start heller med det.

Det jeg lurer på fra Hapalahti og EDL er hva de ønsker av tiltak som vi i dag bør fremme for å bevare mangfoldet som eksisterer i Finnmark og hvordan skal vi bevare mangfoldet av de ulike kulturelle og sosiale livsformene som eksisterer i dag? En mangfoldig levedyktig kultur trenger stadig å være dynamisk og i bevegelse. Jeg håper folk i finnmark tar avstand til EDL som har et statisk syn på kultur.

Roy-Arne Varsi

Tredje innlegg av Roy-Arne Varsi