Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser Om RV RV-nytt
   

Tilbake til 1892?

Av Jens Ingvald Olsen, stortingskandidat Troms Rød Valgallianse.

Statsråd Dagfinn Høybråten skriver i VG mandag 7.mars at ”På tross av gjentatte beskyldninger om det motsatte er det arbeidstagernes helse og sikkerhet som er det overordnede hensynet i forslaget til ny arbeidsmiljølov.”  Det er 2 uker siden lovforslaget ble lagt fram, og det har allerede blåst opp til storm. «Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø» som ble vedtatt i 1977   skal avløses.  I 1977 ble arbeidervernloven av 1956 erstattet. Nå er arbeidervern-navnet borte og erstattet med navnet: «Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.» Man skal kanskje ikke legge alt for mye i navneendringa. Men er den tilfeldig? Neppe.  

Utsett stortingsbehandlinga
For arbeidstakere generelt og for fagorganiserte spesielt er det flere svært dramatiske endringer. Lovforslaget må også sees i sammenheng med pensjonsreformen som den samme regjeringa fremmer.  Ei svært viktig målsetting for Rød Valgallianse nå er å hindre at disse sentrale politiske beslutningene ikke blir banka gjennom i løpet av et par hektiske vårmåneder, men at de blir gjenstand for stor offentlig debatt gjennom valgkampen. Uansett hvilken regjering det blir etter valget til høsten, blir stortingsbehandling før sommeren svært vanskelig å reversere.

13 timersdagen.
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan i følge forslaget skriftlig avtale at alminnelig arbeidstid kan utvides fra idag maks 9 timer til 13 timer pr dag og 48 timer pr uke. Dette uten overtidsbetaling. Tida skrus tilbake til tida før den første arbeidervernloven i 1892.  Statsråd Høybråten sier at gjennomsnittet for hele året likevel ikke skal være mer enn 40 timer pr uke. Da er det viktig å se dette i sammenheng med full åpning for midlertidig ansettelse(prosjektansettelse) og innleie av arbeidskraft  til ordinær produksjon. Dette er idag, med få unntak, i prinsippet forbudt. For en bygningsarbeider kan den nye hverdagen arte seg på følgende måte: En entreprenør skal bygge en enebolig. Han ansetter en tømrer midlertidig til dette prosjektet. Entreprenøren har inngått avtale om knapp byggetid og inngår individuell  arbeidstidsavtale med tømreren om en arbeidstid på 48 timer(12t x 4dager) i uka. Torsdag kl 20 kan han ta kveld uten å ha fått betalt for en eneste time overtid. Men arbeidsgiveren er «grei» og ber han jobbe (overtid) fredagen også, for det er så viktig at han blir ferdig fordi  maleren skal komme mandag. Etter 60 timers uke kan det tas helg. Uka etter er det samme kjøret, og uka deretter.. Når bygget er ferdig er også ansettelsesforholdet avslutta. Bygningsarbeideren står igjen utslitt og uten rettigheter. Men blir så tilbudt ny midlertidig kontrakt på samme vilkår hos en annen entreprenør i samme byggefelt.   Dette er en  sannsynlig framtid dersom Høybråten får vedtatt den nye arbeidsmiljøloven. Det er på denne måten at enda færre når pensjonsalderen som bygningsarbeider.

Viktig i valgkampen.
Sjøl om Statsråd Høybråten kan trøste oss med et liv etter dette, så legger hans lovforslag til rette for legalisering av arbeidsforhold som vi til nå har betrakta som fullstendig uakseptable.  Når vi også ser dette i lys av regjeringas pensjonsreform som krever at arbeidsfolk må jobbe til høyere alder enn i dag for å få full pensjon, er det virkelig grunn til å mobilisere mot forslaget til ny arbeidsmiljølov. Rød Valgallianse krever at stortingsbehandling både av arbeidsmiljøloven og pensjonsreformen blir utsatt til etter valget. Dermed kan velgerne bruke stortingsvalget til å gi uttrykk for hvilke partier de mener har den beste politikken på disse områdene. Troms Rød Valgallianse vil kjempe for at vi fortsatt skal ha en arbeidervernlov i Norge og ikke arbeidsgiververnlov, som regjeringa nå legger opp til.