Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


Ordfører Helge Eriksen:

Svar på interpellasjon fra Kjell Pedersen, Rødt Harstad, 15.11.07.

AVVIKSMELDINGER.

1.    Kommunen har etablert et elektronisk system for registrering av forbedringsforslag og avvik for å systematisere arbeidet med utvikling av nye idéer og korrigering av feil og mangler i organisasjonen. Systemet er et av elementene i kommunens kvalitetssystem.

Målet er at organisasjonen gjennom nytenking og læring av egne avvik og feil samt klager fra innbyggerne, skal forbedre tjenestene og sikkerheten til brukere og ansatte.

Det er utarbeidet en avviksprosedyre og en klageprosedyre som beskriver hvordan og når avvik og klager skal behandles. Skolene har de siste par år begynt å registrer skader, trusler og forulemping av ansatte og elever samt skader på skolebygg og inventar utført av elever.

2.    Det utarbeides rapporter hvert år over ulike typer avvik i enhetene. Noen av disse fremkommer i kommunens årsrapport.

3.    Det kan også lages rapporter på fordeling av avvik mellom barneskoler og ungdomsskoler, men det foreligger ingen slik statistikk i dag.

4.    I 2007 er det hittil registrert i alt 2274 avvik i hele kommunen. De avvikstypene som det registreres flest av er medikamentavvik, fall på sykehjem, arbeidsulykker/skader, trakasering, trusler og forulemping av ansatte og ulykke/skade/forulemping av brukere. Mange av avvikene kan virke små , men er registrert av hensyn til bestemmelser i lovverket og egen statistikk.

5.     Beskrivelse av voldsepisoder fremgår av de enkelte avviksskjemaene registrert i malene for ulykke/skade/forulemping ansatte og brukere.

6.    Oppfølging av avvik er beskrevet i avviksprosedyren. Alvorlige avvik behandles omgående, mens øvrige i utgangspunktet skal behandles innen 14 dager. Enhetsleder er ansvarlig for behandling av avvikene. Ellers er det vanlig å gjennomgå avvik på møter internt i enhetene regelmessig for å se om det er avvik som hyppig går igjen og om det er nødvendig å iverksette forebyggende tiltak. Overordnet kvalitetsutvalg som består av lederne av kvalitetsutvalgene og rådmannsfunksjonen behandler oversikter over avvik en gang per år og iverksetter om nødvendig tiltak.

7.    Som nevnt i mitt svar til kommunestyret 25.10.07, er det nylig godkjent en prosedyre som beskriver hvordan volds- og trusselepisoder i skolen skal behandles. Alle slike hendelser skal behandles umiddelbart.

Jeg sa også i siste kommunestyremøte at saken vil bli grundig behandlet i Utvalg for oppvekst.  Saken står derfor på sakskartet for dette utvalget den 21.1..07.