Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


161107

Barentshavet
Frode Bygdnes, Harstad

Klassekampen melder 27.10 at Barentshavet er et friskt hav og støtter seg til uttalelser fra Havforskningsinstituttet ved Erik Olsen. Så friskt er Barentshavet at det kan tåle Shtokman-utbygginga, er avisas melding på lørdagens førsteside. Andre aviser som Fiskeribladet melder samtidig at sjøfuglene sulter i Barentshavet. Kampen om maten har ført til at koloniene av krykkje er gått veldig tilbake og koloniene av lomvi kan være på vei mot utryddelse. Fuglene er en god indikator på hvor friskt havet er.

Da Barentshavet var friskt, var det et av verdens mest produktive havområder. Få andre havområder kunne fremvise en tilsvarende rikdom når det gjaldt hekkende sjøfugl. I følge Polarinstituttet har minst 20 millioner sjøfugl tilhold i Barentshavet sommerstid. Disse fordeler seg på 40 ulike arter og 1600 hekkekolonier. Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) melder at det i de senere år har vært en generell hekkesvikt. Problemet er at havnål som fuglene nå beiter på, er en ny art som er kommet inn med økende havtemperaturer. Dette er dårlig mat i forhold til tobis, sild og lodde. En legger nå sin lit til at lodda skal kunne komme tilbake til Barentshavet.

Tidligere var Barentshavet et kaldt, næringsrikt og friskt hav som Golfstrømmen ikke nådde. Nå da iskanten trekker seg nordover, vil havvannet fra det forurensa Atlanterhavet blande seg i hele Barentshavet. Forskeren som uttaler seg til Klassekampen sier i det ene øyeblikket at havet er friskt og i neste øyeblikk forskuterer et isfritt Barentshav som ikke vil skape problem for helårsboring. Dette er inkonsekvent og gjør at en har skjellig grunn til å spørre om oljelobbyen har bestilt denne forskningen. 

Forskeren forskuterer at Barentshavet vil være isfritt. Han sier at det nå er så mye mindre is at det kan tillates helårsboring. Shtokman-feltet ligger i iskanten. Bevegelser i ismassene her er en stor sikkerhetsrisiko. Men de fleste skipsforlis i området, har ikke vært drivis, men ising. Når lufta er under 0 grader, så blir sjødrefs til is på fartøy/installasjoner over vannlinja. Dermed løftes tyngdepunktet og farkostene blir ustabil. Når ising begynner på et fartøy, så akselererer den prosessen. Dette området er spesielt utsatt for det vinterstid pga temperatur og vind. Tro om det er forsket på hva CO2-regnskapet blir for å varme opp en rigg i Barentshavet vinterstid for å unngå nedising?

Forskeren sier at den biologiske produksjonen er liten her. Da har han ikke fått med seg at iskanten er like produktiv for alger som fjæra. Riktignok er det langt til land, men det er nært iskanten. På de algekartene som vi ser fra området (satelittbilder tatt med Coastal Zone Color Skanner), så er det ikke plotta mye alger midt i Barentshavet. Det er bare fordi iskanten ikke ligger i ro og derfor foregår ikke denne algeoppveksten på et og samme sted. Dermed undervurderes algeveksten i dette området. Videre er det her, nord for polarfronten, at ishavsåta vokser opp (Calanus glacialis). Det er en av de tre viktigste dyreplanktonartene. Disse bør en ha mer oppmerksomhet på enn yngel. Torskeyngel dreier seg om en bestand, men dyreplankton dreier seg om alt liv i havet. De er de som gjør om ”havgress” til biomasse.

Forskeren forsvarer Lofoten og Vesterålen som oppvekstområder for torsk. Det er et viktig argument, men yngelen for de fleste bestander, reker nordover og har sitt oppvekstområde lengre nord. Lofoten blir bare fødestua, Barentshavet er oppvekstområdet. Hvis vi skal forskutere is-smelting, så vil torsken flytte seg nordøstover. At Nordsjøen er blitt fri for torsk, er kanskje ikke bare overfiske, men også temperaturøkning. Det er registrert vanlig torsk rundt Svalbard nå og en finner Polartorsk i Karahavet. Torsken har allerede flyttet seg nordøst. Det er heldig for torsken at Karahavet og kysten utenfor Sibir, ikke er dyphav. Fisken har alternative oppvekstområder. Men det er jo de samme områdene en mener 25 % av verdens uoppdagede olje og gassforekomster ligger. Vi står ovenfor et konfliktområde som her bagatelliseres.

Forskeren viser en holdning til gass som er med på å romantisere gass. Gass vil riktignok ikke synes slik olje gjør i iskanten og på sjøen. Men gass er lettere å få lekkasjer på. Og gass er en mer farlig klimagass enn CO2. Et oljeutslipp er skadelig der oppe, et gassutslipp er skadelig for det globale klima. Dessuten veit vi at det følger olje med gassen. Oljen er et problemprodukt ved gassutvinning.

Med Erik Olsen sine uttalelser har min tillit til Havforskningsinstituttet, blitt kraftig svekket. Jeg vil innstendig be Klassekampen om å orientere seg mer nordover og heller kontakte Norsk Polarinstitutt som i kjølvannet av nordområdesatsinga faktisk har fokusert på problemer. Det er oppretta ei overvåkingsgruppe, ei risikogruppe og et faglig forum om Barentshavet. Dersom Klassekampen er interessert i å formidle andre argumenter enn oljelobbyisters forskning og Bingens stormaktstanker om Shtokman i dag den 30.10, så kan de også se nærmere på det populærvitenskapelige tidsskriftet til Tromsø Museum, Ottar. Særlig nummer 2, 2006 ”Forvaltning av Barentshavet” er å anbefale. Da kunne kanskje flere miljøargumentene fått kommet mer frem.