Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

 

 

Bjarkøyforbindelsen - et offer for Tromsødominans

 

Troms fylkesting med AP i spissen, fraskrev seg ansvar for Bjarkøy-forbindelsen i siste fylkesting, dessverre. Arbeiderpartiet ønsket ikke at saka skulle ligge på fylkesrådets bord, Jeg så det da AP sin gruppeleder sprang til gruppelederne til SP og SV og sa: ”dere stemmer mot oversendelsesforslaget”. Det er greit å sitte på bakerste benk, da får en med seg slike detaljer om hvem som styrer. Det var og interessant at alle representantene fra Sør-Troms i disse tre partiene heller ikke stemte for at fylkesrådet skulle arbeide videre med Bjarkøy-forbindelsen.

 

I budsjettdebatten fremmet både Høyre og RV forslag om at fylkestinget må sette av penger til den fylkeskommunale delen for fergefri Bjarkøyforbindelse. På sikt vil fylkeskommunen tjene på at en slipper å ruste opp fergeleiene m.m. Da Høyre og RV hadde mye felles forslag, valgte jeg å trekke mitt forslag til fordel for Høyre sitt. Vi var likevel engstelige for å få dette forslaget nedstemt, så vi foreslå det oversendt fylkesrådet.

 

Oversendelsen fikk 15 stemmer og falt pga en samstemt vegring hos SV, SP og AP. Den rød-grønne alliansen synes tydeligvis at det bevilges nok penger til Sør-Troms med Kveøyforbindelsen. Ikke en gang ras-sikring Dale – Alvestad ble vedtatt, bare oversendt. Og fylkesrådet ville heller ikke ha opp størrelsen på ferga Stangnes - Sørrollnes. Det forslaget fra meg fikk bare 8 stemmer. Derfor fremstår bevilgningene til Kveøy-forbindelsen bare som en liten avlat, for her er det mest snakk om en molo. Fylkesrådet har kalt økonomiplanen: ”for en bedre region å leve i”. Regionbegrepet er altså ikke synonymt med fylket. For vegmidlene til fylkestinget går unisont til infrastruktur rundt Tromsø.

 

Dagen før ble fylkestinget orientert om at de offentlige næringsmidlene var fullstendig fraværende i sør-fylket. Dette fikk næringslivet i Sør-Troms selv skylden for. Politikerne evner tydeligvis ikke å se at de offentlige innvesteringene er infrastruktur som legger til rette for og stimulerer til næringsvirksomhet. Bjarkøyforbindelsen er en slik investering.

 

På første dag behandlet fylkestinget Nasjonal Transportplan. Her ble det signalisert stor iver til nordområdesatsing som veger til Tromsø havn, samt veger og jernbane fra Tromsø til våre naboer som bl.a. Russland. Jeg er av den oppfatning at partiene bak fylkesrådet bevisst prioriterer infrastruktur som bygger opp Tromsø for nordområdesatsing. Derfor ofres Bjarkøyforbindelsen i denne omgang.

 

Det blir det helt nødvendig å spørre partiene fra Sør-Troms som tilhører den rød-grønne alliansen, om de bare bedriver falske ytringer i Sør-Troms regionråd når de uttaler seg positivt til Bjarkøyforbindelsen. Eller har de mista innflytelse ovenfor fylkespartiene? Hva er viktigst for partiene og representantene fra Sør-Troms. Er det å sikre maktgrunnlaget for fylkesrådet eller er det å fremme interessene til vår region?

 

Min konklusjon er at den parlamentariske organiseringa av fylkestinget har ødelagt distriktsrepresentasjonen og møteplassen for lokalpolitikere fra hele fylket. Nå er det makta til en rød-grønn miniregjering i provinsen Tromsø som er viktigst for AP, SP og SV. De har en missforstått definisjon av distriktspolitikk når en går over til å definere byen Tromsø som distrikt. De har dessverre gitt opp distrikts-Norge som Ibestad, Bjarkøy og flere plasser. Derfor etterspør nå RV et distriktsopprør i Troms, gjerne leda an fra fylkets nest største by.

 

Frode Bygdnes,

fylkestingsrepresentant RV