Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

220208
Jeg boikotter møtene i fylkestinget!


Endelig er det klart at Troms fylkeskommune har et ugyldig godtgjøringsreglement . Kommunaldepartementet har på henvendelse fra meg uttalt at "det er ikke adgang til å fastsette godtgjøringens størrelse under henvisning til at vedkommende medlem oppebærer ordinær lønn fra sin arbeidsgiver i den tiden møtene varer" (brev av 7.feb.2008). Siden november 2006 har fylkesadministrasjonen trekt meg 50 % i min godtgjørelse som fylkespolitiker fordi jeg nå er ansatt i fylkeskommunen. Dette beløpet utgjør nå ca 50.000,- i året. Jeg har til og med mottatt krav på tilbakebetaling for perioden 2005 og 2006 for både gruppeledergodtgjørelse og representantgodtgjørelse.

Jeg har hele tiden påstått at det er helt urimelig å bli trekt 50 % i godtgjørelse, særlig etter at parlamentarismen ble innført i fylkestinget. Da skal godtgjørelsen dekke mye mer enn eventuelt tapt arbeidsfortjeneste. Det er dette vi skal bruke for å kunne utføre opposisjonsarbeid uten fylkeskommunens administrative støtte. Trekket står heller ikke i forhold til fravær fra arbeidet.

Ved overgangen til parlamentarisme vedtok fylkestinget i sak 60/03, del B, punkt 14: "Fylkesrådet har ansvar for at godtgjøringsreglementet revideres i samsvar med vedtatt politisk organisering og i samsvar med fylkestingets vedtak." Jeg fikk reist denne saka i økonomikomiteen i mars 2007 som oversendte den til fylkesrådet. De valgte ikke å behandle min personlige godtgjørelse, men ga innrømmelse på at gruppegodtgjørelsen ikke skulle halveres. Begrunnelsen for ikke å behandle min godtgjørelse, var at det var så kort tid igjen av perioden før valget i 2007.

Konsekvensen var at jeg meldte i fra til nominasjonskomiteen for partiet Rødt at de ikke kunne ha en representant på førsteplass som var ansatt i fylkeskommunen. Det ville koste oss som parti for mye. Jeg blir altså lønna som lærer på fylkestingets samlinger mens mine politiske motstandere får lønn i forhold til fylkesordføreren.

Jeg ba om avklaring i forkant av nominasjonsprosessen med begrunnelse av at dette betydde noe for nominasjonsvalgene. Sannsynligvis virket den argumentasjonen på fylkesråd Dahlø til å utsette gjennomgangen for ikke å være behjelpelig til et lite ubehagelig opposisjonsparti.

At fylkesrådet ser dagens reglement som ønskelig for å spare administrative utgifter hos fylkesrådet ved å føre kostnadene for mitt fravær over på skolebudsjettet, er nok også grunn til at lederen ikke ønsket å ordne opp i dette. Jeg ønsker å bli trekt i lønn slik andre politikere sannsynligvis blir for å kunne opprettholde lik godtgjørelse. Og vi får da utgiftsposten ført riktig uten belastning av skolebudsjettet.

I min henvendelse til fylkesmannen og til departementet, har jeg fått svar om at jeg må få tre personer i fylkestinget for å reise lovlighetsklage. Jeg er ikke villig til å knegå politiske motstandere for å ta opp min egen godtgjørelse for å innfri de formelle vilkår for min klage. Jeg er skuffet over at kommunaldepartementet som har tilsynskontroll med fylkestinget, ikke kan behandle en ugyldig regel pga formelle vilkår.

Etter mange brev og henvendelser til fylkesordfører som ikke er besvart, er min tålmodighet slutt. Jeg har derfor meldt i fra til fylkesordfører Terje Olsen i brev av 8.feb.2008 at jeg nekter å møte på fylkestingets møter inntil denne urimeligheten er ordnet. Jeg forutsetter at alle mine rettigheter og godtgjørelser overføres min vara som også var partiets førstekandidat ved valget.


Frode Bygdnes