Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 201107
Harstad 19. november 2007

Harstad kommune,
Økonomiutvalget v/leder

Uttalelse fra Harstad skoles musikkorps i forbindelse med forslaget om nedleggelse av ungdomstrinnet ved Harstad skole

Harstad skoles musikkorps ønsker å komme med noen betraktninger om hvilke konsekvenser vi ser for oss for korpset ved en evt. nedleggelse av ungdomstrinnet ved Harstad skole.

Skolekorpsene er viktige bidragsytere i dagen samfunn. Først og fremst tilbyr de ei svært god og utviklende fritidsaktivitet til barn og unge. Dernest betyr korpsene mye i de sammenhengene de viser seg fram i lokalmiljøene, med 17. mai som årets viktigste bidrag. Og de er viktige arenaer for rekruttering til utøvende musikalsk virksomhet videre, både på profesjonelt nivå og på hobbybasis.

Harstad skoles musikkorps drives, som andre skolekorps, på dugnad av foreldre. Det er ingen hemmelighet at korpsbevegelsen over tid har strevd med rekruttering av nye medlemmer, og også med rekruttering av foreldre til den nevnte dugnaden. Av ulike grunner klarer noen korps seg bedre i perioder, mens andre må legge ned, også i Harstad. Etter omfattende rekrutteringsarbeid opplever Harstad skoles musikkorps for tida en liten oppgang i rekrutteringa igjen. Denne lille spira til ny optimisme håper vi at vi med fortsatt godt arbeid skal kunne høste av i årene som kommer også. Det gjenstår uansett at det å drive korps er et sårbart prosjekt, og det blir viktig å minimalisere de forholdene som kan bidra til at lasset blir for tungt å dra.

Våre viktigste momenter blir disse:

1. Praktisk, mht. sambruk av lokaler
Korpset har ukentlige øvinger for musikanter og drillere på ulike nivåer. Vi benytter skolens gymnastikksal, og i tillegg klasserom som nå bare tilhører ungdomstrinnet. Til ukentlig drift brukes også flere rom i tilknytning til gymnastikksalen. Dette gjelder i enda større grad ved korpsets tilstelninger. Til 17. mai-arrangementet er vi helt avhengige av ungdomstrinnets skolekjøkken. I tillegg bruker vi av og til Signalrommet, som er et flott, funksjonelt og påkostet rom i ungdomstrinnsfløya.

Dersom vesentlige deler av de nevnte rommene ikke lenger blir tilgjengelig vil det vanskeliggjøre hensiktsmessig drift av korpset, også om det kun berører rom som nå ligger i ungdomstrinnsfløya.

2. Tilhørighet.
Korpset er helt avhengig av å beholde ungdomsskoleelever. Det er de som musikalsk bærer virksomheta, og de står som modeller for de yngre. (I parentes bemerka er sannsynligvis korpsvirksomhet det eneste organiserte fritidstilbudet til barn og unge som driver si virksomhet med aldersblanding.)

Vi er redd for at tilhørigheta til korpset kan bli avgjørende svekka for ungdomsskoleelevene dersom de kommer bort fra skolen, og mister den naturlige tilhørigheta til den enheta som skole og skolekorps skal være. Det vil også måtte få konsekvenser rent praktisk i forhold til de mulighetene elevene på ungdomstrinnet vil ha for å kunne være med når korpset deltar ved arrangementer på skolen. I høst kunne vi f.eks. på en enkel måte organisere deltakelse ved Harstad skoles markering av oppstarten som PALS-skole.

Så sårbar som drifta av korpset er liker vi ikke å fortsette denne tankerekka.

Vi som driver Harstad skoles musikkorps er klare over at korpsets vilkår aleine ikke veier tungt når skolestrukturen skal avgjøres. Men vi står som ett av de virkelig viktige nærmiljøargumentene. Sammen med andre gode grunner til å oppettholde ungdomstrinnet ved Harstad skole håper vi at tyngda blir stor nok til at Harstad skole også i framtida kan bli ei tjenlig ramme for fortsatt drift av byens eldste skolekorps.

Med hilsen styret i Harstad skoles musikkorps

v/Roar Høyning

Kopi:
Politiske partier i Harstad kommune
Rektor ved Harstad skole
FAU ved Harstad skole
Harstad Tidende