Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 
Til Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen

En bred sammensetning av lokale partiorganisasjoner og andre organisasjoner har lørdag 20.oktober gjennomført en protestmarkering rettet mot sider ved norsk asylpolitikk. Partene sender deg dette brevet for å gjøre rede for hva som er grunnlaget for markeringen, og ber samtidig om at arbeidet med endring av asylpolitikken i den retning vi ønsker blir prioritert.

Verden er i dag et skjebnefellesskap. Mennesker er mennesker uansett hvor de bor, med de samme rettigheter til frihet og selvbestemmelse. Norge troner på toppen av verdens velstandspyramide, men vi kan ikke kjøpe oss fri fra ansvar for medmennesker i nød.

Da nåværende rødgrønne regjering tiltrådte, presenterte den en forpliktelse om at flyktningepolitikken skulle bli mer human enn under Bondevik og Erna Solberg. Det har den blitt, i en viss grad. Men ennå mangler mye:

Vi er nå på et historisk lavmål i antall asylsøkere. Likevel har ikke regjeringa greidd å komme høgere opp enn til 1200 kvoteflyktninger gjennom FN pr. år. Dette er et svik. Det er også all mulig grunn til å stille spørsmål om den økonomiske og praktiske oppfølging disse flyktningene får når de er kommet til Norge. I alt for liten grad blir det i samfunnsapparatet de møter, tatt hensyn til kulturell variasjon i forhold til det norske, og ikke minst til det faktum at det i denne gruppa kommer svært mange mennesker, voksne og barn, med sterke traumer i bagasjen.

Når antall asylsøkere er på lavmål (ca. 6000 i året), så er en hovedgrunn at Europa (og dermed Norge) sakte men sikkert er gjort til en uinntakelig festning gjennom visumkrav og avsperring utad. Både Norge og EUs medlemsland er forpliktet gjennom tilslutning til FNs menneskerettighetskonvensjoner, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og Flyktningekonvensjonen. Et sentralt element i disse konvensjonene er at forfulgte mennesker har rett til å flykte og rett til beskyttelse. Denne retten er illusorisk når vi nekter dem innpass til Europa. De kan bare søke asyl fra innsiden. Det vi i dag ser er at minst 1000 mennesker dør årlig i forsøk på å komme inn: Til Kanariøyene over åpent hav, til Lampedusa og Italia over åpent hav, til Gibraltar over åpent hav, gjennom Tyrkia til Hellas over miner, osv.osv.

I Italia føres nå rettssaker mot fiskere for å straffe dem som har berget forliste afrikanske asylsøkere opp av havet! Dette er også Norges ansvar!

Behandlingen av de knapt 6000 menneskene som rekker fram til oss, er i stor grad preget av mistenksomhet og uvilje. I UDIs forvaltning av Utlendingelova, er enhver som ikke kan motbevise det, en mulig løgner. Tvil regnes konsekvent til asylsøkerens disfavør. Offentlige tjenestemenn i land asylsøkere har rømt fra, brukes til å verifisere om deres historie virker troverdig!  Flyktningekonvensjonen tolkes restriktivt. Barnekonvensjonen avdempes av ”innvandringspolitiske hensyn”.

Vi ser også at UDI/UNE har egen vurdering av rettssikkerhet i enkelte land som er sterkt i strid med vurderingene til humanitære organisasjoner. Dette gjelder i særdeleshet for Iran, der et presteskap terroriserer kvinner og annerledes tenkende, domstolene brukes til vilkårlig forfølgelse, og offentlig henrettelse er ledd i ”folkeoppdragelsen”, mens asylsøkere derfra nesten konsekvent nektes opphold i Norge. Unntakene gjelder stort sett de som man ikke har greidd å få ut før tidsfaktor og ”barns tilknytning til riket” har berget dem.

Vi registrerer også at regjeringa vår har gjort familiegjenforening vanskeligere, mens den burde gjøres lettere. En småbarnsfar som rømte fra D.R.Congo sammen med sin kone, mistet kontakten, men mirakuløst fant henne og deres felles barn igjen i Norge, må reise tilbake til Congo for å søke om familiegjenforening!! Hun har fått opphold, ikke han.

Vi kjenner også eksempler på asylsøkere som har blitt utvist og tilbakesendt til fengsel og tortur, eller til ny flukt, men vi mangler eksempel på at UDI og UNE har tatt selvkritikk og ansvar for slike feilvurderinger. Det er ikke slik vi som er norske statsborgere ønsker at vårt hjemland skal opptre overfor folk i nød.

Vi slutter oss også til Den norske Advokatforenings kritikk mot måten rettssikkerheten til asylsøkere forvaltes. UNE viser i sine årsrapporter at nesten ingen av de asylsøkerne som anker endelig avslag inn for norsk rett, vinner fram. Advokatforeninga retter flengende kritikk mot denne situasjonen, og sier at der er mange gode saker, men svært mangelfull tilgang på advokathjelp for klagerne. Derfor taper de. Slik kan det ikke være i en rettsstat.

Vi nærmer oss en situasjon der rettsfølelsen i folket er mer human enn myndighetenes praksis overfor flyktninger og asylsøkere. Dette må rettes opp.

Ett av hovedelementene i europeisk asylpolitikk setter intensjonene i både menneskerettighetskonvensjonene og i Flyktningekonvensjonen på spill, nemlig Dublin-konvensjonen. Den sier som hovedregel at det land der en asylsøker først ankommer, er det land som har ansvaret for asyl.

Dette er en overenskomst som setter land som Hellas, Italia og Spania under stort press, fordi her ligger de viktigste innfallsportene til Europa. Indirekte er det derfor Dublinkonvensjonen som ligger bak disse landenes umenneskelige behandling av asylsøkere som prøver å komme inn. Det fratar likevel ikke Spania, Italia og Hellas  forpliktelsene de har ellers. Norge er også tilsluttet Dublinkonvensjonen.

Vårt krav til norske innvandringsmyndigheter er derfor følgende:

1.     Norge må protestere formelt over umenneskelig behandling av asylsøkere i Hellas, Italia og Spania.

2.     Norge må ta initiativ overfor EU om å få opphevet eller endret Dublinkonvensjonen, og arbeide for at retten til å søke asyl i Europa kan bli reell.

3.     Norge må øyeblikkelig, gjennom forskrift, endre reglene som nå gjelder for familiegjenforening, slik at dette kan søkes fra Norge.

4.     Norge må styrke rettssikkerheten til asylsøkere ved å utvide rettshjelptilbudet, både under asylsøkeprosessen og for dem som vil anke endelig avslag inn for norsk rett.

5.     Norge må øke antall kvoteflyktninger til minst 2000 for neste år.

6.     Norge må instruere sine saksbehandlere i UDI og UNE om at tvil skal komme søkeren til gode, og ikke motsatt.

 

 

Med vennlig og forventningsfull hilsen

arbeidskomiteen for arrangementet

 

Mehri Hozhabri (sign) Arne-Johan Johansen (sign) Kirsti M. Thunberg(sign)       asylsøker                          Kvæfjord SV                     Kvæfjord AP 

 

Magnus Lund (sign)      Linda Wikeland (sign)           Thomas Tørrisen(sign)
Baptistkirka i Kvæfjord  Utdanningsforbundet           Harstad SV

 

Gjenpart:
UDI
UNE
Partigruppene på Stortinget
Media
Vedlegg: Annonsering av markeringen

DEMONSTRASJON FOR EN MER HUMAN ASYLPOLITIKK

På torget i Harstad lørdag 20. oktober kl.12.00.

Markeringen varer ca. en time og vil bestå av:

·             taler og appeller

·             opptreden ved gruppa KIMIA

·             paroler i plakatform

·             danseopptreden

 

 

Vi oppfordrer alle som ønsker en asylpolitikk med grunnlag i medmenneskelighet og rettferdighet, til å møte fram og delta i markeringen

 

 

La oss vise at vi ønsker et åpent og inkluderende samfunn og ikke et samfunn som stenger ute mennesker i nød!

 

Organisasjoner som stiller seg bak markeringen:

Kvæfjord SV, Kvæfjord AP, Harstad SV, Harstad RV/Rødt, Kvæfjord SP, Baptistkirka i Kvæfjord, FO avd. Kvæfjord, Fagforbundet avd. Kvæfjord, Skolenes Landsforbund Kvæfjord og Harstad, Utdanningsforbundet ved Rå vgs. og Utdanningsforbundet Kvæfjord, Norges Sykepleierforbund/klubben ved Rå vgs., Attac Harstad