Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 051007 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 051007
Til ordfører Helge Eriksen

 

FEIL VED FORMANNSKAPSVALGET

Rødt vil gjøre oppmerksom på det vi oppfatter som feilaktig valg under konstitueringa torsdag 4.10.07.

 

Vi som møtte fra Rødt fikk se partienes listeforslag til valg først ved oppmøte i kommunestyret. Derfor hadde vi ikke mulighet til å oppdage feil i forslagene før avstemminga var holdt. Da møtet var hevet, ser vi at det er valgt varamedlemmer til Formannskapet som ikke er faste representanter til kommunestyret. Dette oppfatter vi som brudd på kommuneloven og viser til bla. Rådmann sitt notat av 14.sept til partiene med vedlegg kommunelovens § 8. Her står det:

 

”2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret …..”

 

På nette finner en og valg av formannskap. Kap. 1.3, Hvem er valgbare?

”Det er bare de faste kommunestyremedlemmene, ikke varamedlemmene som kan velges til formannskapet.”

 

Vi ser dermed at valget av følgende varamedlemmer må annulleres:

5.varamedlem for H/FrP: Sidsel R Try, Frp

6.varamedlem for H/FrP: Knut Stokmo, H

8.varamedlem for H/FrP: Christine Mikalsen, H

3.varamedlem for AP: Frank Eilertsen, AP

 

Vi ber om at disse valgene blir gjort på nytt ved neste møte i kommunestyret. Det er regler for retting av feil ved valg, og når det er på det rene at valget er ugyldig, bør kommunestyret få rette opp dette sjøl. Rødt er fornøyd med at feilen blir korrigert. I dette tilfellet skulle det ikke være nødvendig å gjøre alle valgene om igjen. Vi vil bare minne partiene om å være bevisst i å unngå å skape kjønnsmessig uballanse ved nye navn.

 

Dersom dette ikke kan etterkommes, er det selvfølgelig en sak for fylkesmannen.

 

Vi ber også ordfører og rådmann kontrollere at alle kriterier ved valgene er oppfylt. Vi har registrert at ansatte i kommunen ikke kan tiltre Administrasjonsutvalget, men lurer på om det ikke skulle være restriksjoner for tingrettsdommer Tore Cato Bremnes, H, å sitte i Kontrollutvalget?

 

Med vennlig hilsen

 

Frode Bygdnes

Rødt Harstad