Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
 
Fisken tilhører folket
Av Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Troms RV.

Statsminister Bondevik sa på Husøya i helga at fisken er ikke privatisert. Han underslår dermed at regjeringa hans har privatisert høstingsretten til fiske. At staten kan regulere fisket og fastsette størrelsen på kvoter, er ikke noe bevis for at fisken ikke er privatisert, slik Bondevik påstod. Fisket har vært regulert i mange år, men retten til å fiske har nå kun de som har tilegna seg kvote, enten ved tildeling eller kjøp. Det betyr at fisken er privatisert før den fiskes. Kapitalen har fått fritt spillerom. Allmenningens rett til å fiske på våre felles ressurser er systematisk innskrenka.

Retten til å fiske er knytta til fartøy. Fartøykvoter er en ny ordning fra
90-tallet og var ment å være midlertidig. Tidligere ble fisket regulert med
fiskeperioder slik som jakttider på land. Videre regulerte en fangstredskaper
og aktiviteter. Dersom ilandført kvantum nådde det forsvarlige uttaket,
stoppet en fisket, eller Råfisklaget kunne midlertidig stoppe fisket om det
ble mottaksproblemer. At fiskerettighetene ble knyttet til båt ble nøkkelen
til privatisering, for båten har eierskap. Om ikke
statsministeren og fiskerisministeren vil se det, så ser vi alle andre at
prisene på båter med kvoter har økt til det helt urimelige.

For finanskapitalen
Dagens fiskeripolitikk er laga for finanskapitalen. Derfor er det viktig for
regjeringa at høstingsretten får en verdi som kan prises, pantes og omsettes.
Dermed kapitaliseres denne primærnæringa. Og i følge lønnsomhetsundersøkelsen
var det bankene som tok gevinsten fra fisket i 2003. Kapitalkostnadene spiste
opp fortjenesten til fiskerne. For båter mellom 15 og 21 meter var
gjennomsnittlig driftsresultat 100.000 kroner. Når renter og avdrag var betalt
var det positive resultatet nede i under 20.000 kroner. Bankene stakk av med
4/5-deler. For hele kystflåten var finanskostnadene større enn
driftsresultatet. Bankenes krav til renter og avdrag er ikke avstemt til
fangstresultatet, så dermed gikk flåten med underskudd.

Kystbefolkninga stenges ute
Det er for å tilgodese fartøyeiernes kredittevne at høstingsretten skal
begrenses, og allmenningen skal stenges. Fiskeriministeren bedyrer at den som
får en slik eksklusiv rett, må betale en avgift til fellesskapet for
konsesjonene. For det første er det et ytterligere ran fra kystbefolkningen
å ilegge nye avgifter. For det andre er det privatisering av høstingsretten.
En ressursavgift fungerer som en offentlig verdifastsetting av
høstingsretten. Den kan omsettes og den stenger kystbefolkningen ute fra
fisket.

Det er ikke for mange fiskere eller sjarker som er problemet. Det er den
økende kapitaliseringa med overinvesteringer og krav til avkastning som er
dagens problem i fiskeriene. Det eneste mottiltaket er å gjeninnføre
allmenningsretten på havet, da blir kvoteomsetning verdiløs.