Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


290408
Folkevalgt demokrati
Frode Bygdnes, Rødt Troms

Norge innførte parlamentarisme i 1884. Da tok en makta fra embetsverket, så parlamentarisme har derfor hatt en positiv klang i folks oppfatning. Det er parlamentet som står sentralt, parlamentet velger regjering og regjeringa kan kastes. Men så lenge regjeringa har flertall i parlamentet, kan den bestemme alt. Opposisjonen i parlamentet er dermed definert ut. I dagens fylkesting i Troms betyr det at bort i mot halvparten av politikerne er satt utenfor avgjørelsene. På nasjonalt plan hvor en har heltidspolitikere og reelle partigrupper som en del av organiseringa, er dette en viktig ordning.

Parlamentarismen i 1884 sto aldri opp mot formannskapsmodellen rundt om i alle kommunestyrer. Formannskapsmodellen vektlegger i større grad lekfolk sin delaktighet i politikken. Her får en frem mangfoldet, både i partisammenheng, men vel så viktig fra enkeltpersoner. Dette er tufta på det demokratiske prinsippet at representasjon og styrke er i forhold til hva velgerne har stemt. Ingen politikere blir satt utenfor, alle er med på avgjørelsene. Slik er formannskapsmodellen mer egna til å lage en politisk møteplass for utveksling og bryning av politiske standpunkt i lokalpolitikken.

Formannskapsmodellen gir plass til flere syn, flere meninger og flere argumenter. Det gjør den folkevalgte forsamlinga til en møteplass og et politisk verksted for kompromi og tar hensyn til alle interesser. Formannskapsmodellen er en organisasjonsmodell som passer lekfolk i politikken og skaper best kontakt mellom folkevalgt organ og befolkninga.

Så hevdet da og den franske filosofen Tocqueville: ”De kommunale institusjoner er for friheten det samme som folkeskolen er for vitenskapen.” Han vektla at med lokalstyret ble ”friheten” tilgjengelig for folket. For lokalpolitikken er både en rekrutteringsplass og en opplæringsplass i politisk tenkning og gjør menigmann delaktig. Denne dimensjonen er ivaretatt med formannskapsmodellen, men ikke med parlamentarismen.

Vår grunnlov er inspirert av de franske filosofene. Der fremhever Montesquieu sitt maktfordelingsprinsipp; at maktutøvelse skal møte motmakt. Den lovgivende, den utøvende og den dømmende makt skal langt på veg holde hverandre i sjakk. En slik modell trenger et trekantforhold med gjensidig respekt og dialog. I lokalpolitikken finner vi samme tenkning basert på en annen trekantmodell; lokalpolitikere, administrasjon og folket. Det vanlige menneske skal kunne henvende seg enten direkte til administrasjonen for å bli hørt, eller vedkommende skal kunne gå via politikerne om en ikke når frem. Denne kontakten er gjensidig, for politikerne får sin styrke ut fra valg. Administrasjonen og politikerne er og i en gjensidig makt og dialog.

Parlamentarismen svekker denne trekantmodellen fordi det velges et råd som overtar administrasjonens rolle. Vi gjør politikerne til heltidspolitikere som overtar administrative oppgaver. Avstanden mellom administrasjonen og de ledende politikerne blir borte og vi får ikke lenger en trekant, men to parallelle linjer som faller sammen. Vi står da igjen med et endimensjonalt forhold mellom folk og maktutøverne. Med det ser jeg det paradoksale at med parlamentarismen på lokalplan, gir vi makta tilbake til embetsverket ved at vi gjør en liten elite av politikerne profesjonelle. Parlamentarismen på fylkesnivå, gjør derfor det motsatte av hva kampen i 1884 gikk ut på.

Hvorfor er det krefter som ønsker parlamentarismen innført i lokalpolitikken? Jeg tror det skyldes den tida vi er inne i. De snakker ikke lenger om velferd, men om offentlige tjenester. Folk er ikke velgere, men brukere av disse tjenestene. De har et forbrukerfokus fordi det er markedskreftene som nå rår. De fjerner oss fra de demokratiske prinsippene for å la markedet råde. Dette er den såkalte New Public Management-filosofien (NPM). For disse kreftene er det lite hensiktsmessig å bruke ressurser på fellesskapet og likeledes lite ønskelig å bruke ressurser på demokrati. Fikenbladet blir at folk kan da bare utøve forbrukermakt ved at de kan velge mellom tilbydere av helsetjenester og andre offentlige tjenester. Slik avdemokratiseres samfunnet. Demokratiet er i ferd med å demonteres.