Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV RV-nytt
   

Fjernstyring av helseforetakene

Onsdag 23. aug. utnevnte Helse Nord nytt styre for alle 6 helseforetakene i landsdelen. Jeg ser et alarmerende mønster, det er utplassert minst en fra Helse Nord i alle styrene. Styrene for de enkelte helseforetak blir meningsløs når de nå styres gjennom kommissærer. Direktør i Helse Nord, Finn Henry Hansen, sitter både i styret for Nordlandssykehuset og UNN. I Helgelandssykehuset er organisasjonsdirektøren for Helse Nord plassert. I både Hålogaland og Helse Finnmark er rådgivere til Helse Nord satt inn. I Sykehusapoteket er regnskapsleder for Helse Nord utplassert.

Dette undergraver tiltroen for at vi har med selvstendige styrer å gjøre så mlenge styremedlemmene kan ha en skjult agenda. Å sitte i et styre og bestemme samtidig som en er ansatt hos de overordnede, er oppsiktsvekkende. Hensikten med egne styrer for de enkelte helseforetak, blir meningsløs når styremedlemmene ikke er frie.

Gjennom det mønsteret Helse Nord viser ved sitt valg, kan en lese prioriteringer. Helgelandssykehuset, Hålogalandssykehuset og UNN har også fått plassert representanter som er ansatt i Nordlandssykehuset i sine styrer. Avd. sjef Nordlandssykehuset sitter i Helgelandssykehuset, organisasjonssjef Nordlandssykehuset sitter i Hålogalandsstyret. Det virker som at disse foretakene nord og sør for Bodø, nå skal styres fra Bodø. UNN-tilsatt har fått representasjon i Helse Finnmark og Sykehusapoteket. Dette er en filialisering av de minste helseforetakene med oppbygging av to sentra, Bodø og Tromsø.

Det er for så vidt og verdt å merke seg at Nordlandssykehuset avdelingssjef også sitter i UNN-styret, men at det ikke fins en lignende kryss-representasjon i Nordlandssykehuset. De har fått en friere sammensetting. Derfor kan en være fristet til å tolke Helse Nord sin strategi å bygge opp et nytt stort sykehus i Bodø med en underavdeling på universitetet i Tromsø.

Da blir helseministerens snakk om desentralisering av spesialisthelsetjenesten underlig om ikke planen er å omgjøre lokalsykehusene til distriktsmedisinske sentre. Da er det og interessant at AP, FrP, H, KrF sine førstekandidater i Troms, ikke har sluttet seg til Folkeaksjonen for lokalsykehusene sine krav om å bevare lokalsykehusene. Skal vi bevare lokalsykehusene i landsdelen vår, må vi velge politikere til Stortinget som vil ta et oppgjør med hele sykehusreformen, som vil sloss for folkevalgt kontroll med lokalsykehusene, som vil sikre akuttfunksjonene og som ikke underfinansierer helsetilbudet for å presse frem privatisering.

Frode Bygdnes, Troms RV