Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert  6.september 2009

Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
Organisasjon
Rødt Troms
Rødt Harstad
Rødt


Skolestoff
Rødt Troms
Rødt Harstad
Rødt Tromsø


Helse og sosialstoff
Troms
Harstad
Tromsø


Miljø, klima og olje

Kommunale dokument
Harstad kommune

Valg 09!


060909

Hver Rødt-stemme teller
!
Av 1.kandidat Jens Ingvald Olsen, Rødt Troms

Rødt har 4% på siste meningsmåling for Troms, gjengitt i Nordlys og NRK 2. september. Det betyr at det fortsatt er et stykke igjen til direktemandat i Troms, men ikke uoppnåelig. Dersom alle som mener Rødt har den beste politikken stemmer Rødt, vil vi kunne klare det. I alle fall bidrar stor oppslutning for Rødt i Troms til at landsresultatet kan passere den magiske sperregrensa på 4%. Da vil Rødt komme inn med 6-7 stortingsrepresentanter, og kanskje med utjamningsmandat fra Troms. Dette innebærer at det ikke er «bortkasta» å stemme Rødt i Troms, tvert imot. Dersom du mener at det hadde vært bra om jeg kom på Stortinget nytter det ikke å stemme et annet parti enn Rødt.


Valg 09!

050709
"En helsefarlig reform
«Samhandlingsreformen», nedfelt i Stortingsmelding 47, 2009, er det helsepolitiske flaggskipet som AP og den rødgrønne regjeringa går til valg på. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen og regjeringa valgte å presentere dette på avslutningsdagen for stortingsperioden, samtidig med at stortingspolitikerne og media tok politisk ferie."

Rødt Troms og stortingskandidaten Jens Ingvald Olsen har gjort den nye "Samhandlingsreformen" til regjeringa og Stortinget til ei av hovedsakene i valgkampen nå i høst.

Helsereformen har Jens Ingvald Olsen kalt en helsefarlig reform!  Les mer om denne reformen som Bjarne Håkon Hansen valgt å presentere på avslutningsdagen for stortingsperioden.
Les heile innlegget til Jens Ingvald Olsen, Rødt010709
Gribbene

 
"Som to åtselgribber har FRP-erne Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm nå landet i Hamna, nordvest på Tromsøya. Forrige gang vi så de i samme ærend var i Prestenggata i sentrum av Tromsø. Det var i forbindelse med etablering av asylmottak der. Nå har UDI inngått kontrakt med HERO as om etablering av asylmottak for 35 mindreårige asylsøkere i Tromsø"
Dette skriver Jens Ingvald Olsen, kommunestyrerepresentant

Bilde: www.bellona.no
Kristoffer Kanestrøm

 og stortingskandidat for Rødt, om FrP-erne Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestøm i Tromsø.
  Les heile innlegget


Bjørn Gunnar Jørgensen
        
Bilde:www.frp.no


 160209
Fylkeskommunen trakasserer Frode Bygdnes fra Rødt

F
rode Bygdnes, fylkestingsrepresentant for Rødt, har i lang tid kjempa mot fylkeskommunen for å bli tilkjent den samme godtgjøringa som de andre fylkestingsrepresentantene.  Som ansatt i det fylkeskommunale skoleverket har han blitt trekt betydelige beløp og også avkrevd etterbetaling av også betydelige beløp.

"- Fylkeskommunen selv makulerer lønnsspesifikasjoner etter fem år og regnskapsbilag etter 10 år. Likevel er de frekk nok til å sende krav som går lengre tilbake. Siden kravet var så gammelt, kunne de ikke vise til noe gyldig avtale, men la ved et skjema som jeg skulle ha fylt ut for 13 år siden. Ut fra regnskapet deres hadde jeg ikke betalt dette tilbake. Det ble og nevnt at dette gjaldt 8 andre politikere som også hadde blitt trekt for reiseforskudd høsten 2008. Hva det hadde med min sak å gjøre, kan en bare spekulere i. Nå i ettertid vil jeg oppfordre de 8 andre til å sjekke om de ikke har betalt reiseforskuddet tidligere."

Dette sier Frode Bygdnes blant anna i en redegjørelse til fylkeskommunen.
Les heile brevet50209
"Et ran av lotten"
Dette var tittelen på oppslaget i Bladet Vesterålen etter Frode Bygdnes´, fylkestingsrepresentant for Rødt i Troms, etter hans innlegg på Nei til EUs fylkesårsmøte på Andenes i helga.

– Hva er årsaken til frafallet i antall fiskere?, spurte han. Tekniske nyvinninger og ressursgrunnlaget? – Nei, hovedårsaken er politisk styrt, mener Bygdnes.
Les heile oppslaget i Bladet Vesterålen


010109
Debatt om samiske spørsmål
Rødt Troms skal prøve å følge med i den debatten som som skjer i spesielt i Nord-Norge om samiske spørsmål.  Vi vil også prøve å bringe stoff om sørsamenes status.  Temaer som vil bli berørt kan være urfolksrettigheter, Finnmarksloven, Hålogalandsalmenningen, reinddriftsnæringa, sjøsamene etc. 

Først ut her var Roy-Arne Varsi fra Finnmark.  Han er 30 år og har bachelorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo, og han er aktiv i IWGIA-Oslo (International Work Group for Indiginous Affairs). Roy-Arne Varsi studerer i dag sosialt arbe
id på Høgskolen i Finnmark.  Varsi har over en lengre periode vært i kvass diskusjon i Klassekampen med Jarl Hellsvik fra Hammerfest.  Noen av innleggene til Varsi finner du som lenker under.  Jarl Hellesvik fra Hammerfest har sendt inn svarinnlegg til Varsi.  Den siste som har meldt seg på i debatten er Svein Lund.

Rødt Troms tar gjerne imot innlegg om samiske spørsmål.  Oppgi gjerne en del data om deg sjøl.  Innlegg sendes til kjellep@online.no  Ellers finner du litt samisk stoff i den gule linja under partinavnet.

Svar til Hapalahti
(Varsi)   Urfolk og determinisme (Varsi)   Urfolk og genetikk (Varsi)  Kommentar til Roy Arne Varsi (Hellesvik)
 Er EDL si historieskriving fri fantasi? (Lund)

Bilde:  Fra Riddu Riddu-festivalen i Kåfjord i Nord-Troms, et senter for verdens urfolk.  Bilde: Avisa Utrop


010109
Mer samedebatt

For interesserte finner finnes det flere artikler om samiske spørsmål av den aktive debattanten Svein Lund her:
http://sveinlund.info/sami.htm  http://sveinlund.info/2008.htm281008
Fylkesrådets rot


"Undertegnede stilte misstillit til fylkesrådet på siste fylkesting i Troms. Bakgrunnen var forvaltningsrevisjonens kritikk av fylkesrådet samt fylkesrådets behandling av denne. Helt konkret opplevde jeg å få to forskjellige svar på det lukka og på det åpne møtet i fylkestinget. På det lukka møtet fikk vi inntrykk av at fylkesrådet ikke hadde hatt befatning med saka, men på det åpne møtet ble det sagt at alle rapporter fra kontrollutvalget blir diskutert i fylkesrådet. "

Dette sier Rødts fylkestingsrepresentant i Troms, Frode Bygdnes, om skandalen rundt selskapet Ungt Entreprenørskap
Les heile kritikken fra Frode Bygdnes


Gratulerer!
Vi i Rødt Troms gratulerer alle som har kjempa for at det ikke skulle bli noe spektakulært OL i Tromsø
i 2018, med seieren.  Gratulerer!

 290408
Folkevalgt demokrati?
Frode Bygdnes i Rødt Troms stiller store spørsmålstegn ved det reelle demokratiet i fylkestinget og i fylkestingspolitikken.  Han skriver innledningsvis dette:
"Norge innførte parlamentarisme i 1884. Da tok en makta fra embetsverket, så parlamentarisme har derfor hatt en positiv klang i folks oppfatning. Det er parlamentet som står sentralt, parlamentet velger regjering og regjeringa kan kastes. Men så lenge regjeringa har flertall i parlamentet, kan den bestemme alt. Opposisjonen i parlamentet er dermed definert ut. I dagens fylkesting i Troms betyr det at bort i mot halvparten av politikerne er satt utenfor avgjørelsene. På nasjonalt plan hvor en har heltidspolitikere og reelle partigrupper som en del av organiseringa, er dette en viktig ordning."
Innlegget står også å lese i Harstad Tidende tirsdag 29. april.
Les heile innlegget


080408
Stor lærerstreik i Harstad
Tirsdag 8. april møttes Harstads lærere på torget kl 1200 til streik, og for å demonstrere mot de enorme nedskjæringene på skolefeltet.  Det var tett med folk rundt talerstolen fra de fleste skolene.  Det var oppvarming med allsang.  Etter fire appeller marsjerte flokken opp til Rådhuset.  I formannsskapssalen hadde formannsskapet møte for å diskutere akkurat de svære nedskjæringene på området skole.  På bildet er lærerne samla utafor formannsskapssalen mens lederen i Utdanningsforbundet er inne og holder samme appell som hun holdt for lærerne på torget.
Se flere bilder  Reportasje i Harstad Tidende  Video fra NRK Nordnytt  Ranveig Heides Appell220208
Frode Bygdnes fra Rødt boikotter møtene i fylkestinget!
"Endelig er det klart at Troms fylkeskommune har et ugyldig godtgjøringsreglement . Kommunaldepartementet har på henvendelse fra meg uttalt at "det er ikke adgang til å fastsette godtgjøringens størrelse under henvisning til at vedkommende medlem oppebærer ordinær lønn fra sin arbeidsgiver i den tiden møtene varer" (brev av 7.feb.2008). Siden november 2006 har fylkesadministrasjonen trekt meg 50 % i min godtgjørelse som fylkespolitiker fordi jeg nå er ansatt i fylkeskommunen. Dette beløpet utgjør nå ca 50.000,- i året. Jeg har til og med mottatt krav på tilbakebetaling for perioden 2005 og 2006 for både gruppeledergodtgjørelse og representantgodtgjørelse."

Les heile begrunnelsen til Frode Bygdnes  Se intervjuet med Frode Bygdnes på nettet220208

Agenda er kommet på banen

I forbindelse med nedskjæringene i Harstad kommune, har en hyrt inn konsulentselskaper.  På området oppvekst er det Agenda som har fått jobben.  På nedskjæringsmøtet 18. februar la Agenda fram alternative forslag til kutt i skolesektoren.   De områdene de lukter på reduksjon av den generelle styrkinga, reduksjon av den spesialpedagogiske ressursen, reduksjon av voksentettheta i SFO og reduksjon av ressursene til minoritetsspråklige elver.  De peiker også på strukturendringer som vil gi reduksjon i grunn- og administrasjonsressursene og reduserte FDV-kostnader.  Sjølve referatet er som vanlig magert, men på side tre i referatet ligger ei lenke til Agendas presentasjon.  Klikk på denne og du kan lese om besparelsene og få tilgang til en god del skolestatistikk, bl.a. sammenlikningstall for gruppe 13 i Kostra.

Her er referatet fra møtet 18. februar

Bilde:  Fra demonstrasjonen mot nedlegging av Stangnes skole.  Foto:  Frode Bygdnes210208
Skolemøte i Harstad
De storstilte nedskjæringene innen skolesektoren i Harstad har resultert i mange aksjoner.  I dag, torsdag 21. februar, arrangerte det kommunale foreldreutvalget et folkemøte i Nordic Hall.  Spørsmål som var stilt i forkant av møtet:

1. Hvordan ser vi for oss skolestrukturen i Harstad kommune i årene framover?
2. Hvilke konsekvenser vil det få for de som skal vokse opp i Harstad kommune dersom skoler nedlegges?
3. Er det noe innbyggerne / foreldre / den enkelte skole, selv kan bidra med av kostnadsbesparende tiltak for å unngå skolenedleggelser?
Bilde:  Frode Bygdnes


Kommunestyremøte torsdag 28. februar 2008
Sakspapirene til kommunestyremøtet er klare.  Til dette møtet har Rødt Harstad sendt inn to interpellasjoner, en om BUM - et sentralt bestillerkontor - og en om bemanningssituasjonen ved ungdomssenteret Plastilina.
BUM-interpellasjon   Plastilina-interpellasjon190208
"GAMMEL MORO, SVEIN LUDVIGSEN?

Sist fredag, 1.2., kunne vi i Harstad observere fylkesmannen vår på et sjeldent besøk i spaltene i Harstad Tidende. Med en selvtilfreds mine snakker han om gammel moro i Harstad som det nå må betales for.

Har det vært moro?  For hvem?  Hvor da?"

Dette skriver Kirsten Evjen fra Rødt Harstad i en kommentar til fylkesmann Svein Ludvigsen etter hans arrogante bemerkninger til økonomien i Harstad kommune.
Les heile innlegget til Kirsten Evjen150208

Gamle gubber
At Marte Mjøs Pedersen i Bergen meldte seg ut av Rødt, har fatta stor interesse i det norske medielandskapet.  Utmeldinga presenterte hun i avisa Klassekampen.  Etter hvert har både den ene og den andre avisa fanga opp dette og kommentert det.  Etter ei ukes vandring kom det et oppslag i Harstad Tidende ved politisk redaktør Odd R Olsen.  Det sto på trykk fredag 15. februar, med en egen nettvariant.  Det tok ikke lang tid før Rødts Frode Bygdnes hadde sitt svarinnlegg klart.

"Eldrebølgen.  Kjell Erland Pedersen har passert 60. Frode Bygdnes nærmer seg. De er bare to av mange som tegner bildet av Rødt som et parti for lett aldrende menn.  AKP og RV ble fusjonert i fjor. Unge kvinner rømmer det nye partiet. – Rødt er under Torstein Dahles ledelse blitt et parti der gubber på 60 pluss får et stort spillerom, samtidig som kvinner på 30 pluss trekker seg ut."  (Odd Rikard Olsen)
 

"Harstad Tidende ofrer endelig Rødt oppmerksomhet som politisk parti. Oppslaget til Olsen sin kommentar 15.feb er at Rødt består av eldre menn. Ja dessverre, men dette er da ikke et problem bare for Rødt? Rekruttering til politikken er da begredelig i samtlige parti. Det er ikke fritt for at jeg ser tendensen til at det er mest besteforeldregenerasjonen som går på gata uansett om det er Attac, Støtteforeninga for sykehuset eller kamp mot skolenedleggelser."  (Frode Bygdnes)
Les heile oppslaget til Odd R Olsen på nettet   Les heile svaret til Frode Bygdnes  Apropos kvinner og alder, fra Bergen Arbeiderblad120208
Kommunale dokument

I noen måneder nå har vi fått tilsendt kommunale dokument digitalt.  Det gjelder sakspapirene til kommunestyremøtene, protokoller, referat fra styringsgruppa og arbeidsgruppene (angående nedskjæringene), statistikker og anna aktuelt stoff.  Vi legger dem nå ut samla på Rødt Troms sine heimesider.  Vi tror det skal bli lettere å finne dem her hos oss enn på Harstad kommunes heimesider.  Folk kan da bruke dem og finne stoff der som de kan bruke i sitt arbeid mot kommunens dramatiske nedskjæringspolitikk.  Vi vil gjerne ha kommentarer på dette.  Etter hvert vil dere finne dette stoffet i kolonnen heilt til venstre under overskrifta "Kommunale dokument".

Vi vil supplere de kommunale dokumentene etter hvert framover.  I noen måneder framover vil de kommunale dokumentene også finnes her i hovedfeltet.
Bildet:  Fra en demonstrasjon tidligere i høst for bevaring av Stangnes og Kasfjord skoler (Kjell Erland Pedersen)
Referatet fra arbeidsgruppe 2 (skole) 18. februar
Referat fra møte nr 5 i styringsgruppa, 150208 
Referat fra styringgruppa 080208 
Referat fra arbeidsgruppe pleie, omsorg, psykiatri og helse 010208  
Spesifikasjon av opplysninger fra konsulent (nedskjæringer)
Konsulentbistand fr RO (nedskj.)   
Kostnadsreduksjonsprogram 2008-2011  
Sakli
sta til kommunestyremøtet 20. desember120208
Hva er galt i Harstad-skolen?
I etterkant av Pisa-undersøkelsen og andre undersøkelser som viser at læringsresultatet i den norske skolen ikke holder mål, har Rødt Harstad starta en debatt om forholdene i Harstad-skolene.  Vi starta med ei vurdering av datasatsinga.  Dette resulterte i et svar fra prosjektansvarlig for datasatsinga i kommunen, Monica Larsen.  Kjell Erland Pedersen svarte på dette innlegget og andre fulgte på, både i Byrunden og som leserinnlegg.  Rødt har i flere innlegg kommentert byråkratiseringa i skolen, bruk av møter til det ekstreme, Skola 2000 og andre forhold.

Nedenfor vil du etter hvert finne flere lenker til de forskjellige innleggene.  (Bildet:  Illustrasjonsfoto)
Gi oss lærere og lærebøker   Møter, møter, møter...120208
Kvasidemokrati i Helse Nord
"Med helsereformen ble styringa av sykehusene fjerna fra de folkevalgte. I stedet fikk vi eieroppnevnte styrer som er fristilt fra folkevalgte organ og parti. Det var Storting og regjering med AP i spissen som fikk gjennom denne demonteringa av folkevalgt innflytelse.
Kravet om gjeninnføring av folkevalgt styring ble så sterkt at departementet så seg nødt til å få noen få politikere inn i styrene igjen. På fredag handplukka helseministeren FrP-politikeren Haugan, Høyre-politikeren Olsen fra Troms i tillegg til Simensen (AP) og Myrvoll (SV), sistnevnte kjent fra Terraskandalen i Rana."

Dette skriver Frode Bygdnes fra Rødt Troms om Helse Nords sammensetting av nytt styre.
Les heile innlegget
120208

Norsk havforskning
Frode Bygdnes, Rødt, stiller seg kritisk til norsk havforskning.  Han sier blant anna:

"Det er ikke fritt for at jeg er skuffet over norsk havforskning. Lite melder de om urolighetene ved den globale oppvarminga. Signalene er heller at Barentshavet friskemeldes. At media og offentligheten tolker oppvarminga som noe positivt for Norge, burde bli motsagt av forskerne. Det kommer lite frem i den offentlige debatt at Barentshavets matproduksjon, er truet."
Les heile innlegget100108
Hva nå Harstad?

Vi har gått inn i et nytt år.  Budsjettmøtet 20. desember er over og det er tid for å gjøre opp status og fortsette kampen for et verdig kommunalt tilbud innafor skole og helse- og sosialsektor.  Det ble et grusomt møte.  I 2008 skal det kuttes for 40 millioner i helse- og sosialsektoren og 20 millioner på skoleområdet.  Kasfjord og Stangnes skoler ble vedtatt lagt ned.  Det vil si:  Kommunen innrømte at spillereglene for nedlegging av skoler ikke hadde blitt fulgt.  Det hadde ikke vært formelle høringer i saka.  Skolene er lagt ned, men høringa skal nå gjøres på etterskudd.  Det er frist til i midten av februar.  Radio Harstad, ungdomsradioen, ble berga for i år.  De fikk pengene sine og kan fortsette drifta.  De må imidlertid ut og leite etter nye og billigere lokaler.
Fra møtet i ungdomsradioen.  Bilde:  Kjell Erland Pedersen

Rødt Harstad har brukt en del tid og plass på budsjettsituasjonen på denne heimesida til Rødt Troms.  Vi sletter en del av stoffet men samler en del av lenkene her.  Det gjelder budsjettpapirene, ulike uttalelser, bilder etc.

Nå skal rådmannen med sine såkalte kvalitetsutvalg gå i gang og konkretisere kuttene.  Våren vil bli heftig når armoda skal fordeles på ulike enheter i kommunen.  Og slik skal det fortsette i 2009, 2010 og 2011.

Lenker i forbindlese med budsjettdebatten i Harstad kommune:

Se bilder fra Radio Harstad   Heimesida til Radio Harstad   
Kostnadsreduksjonsprogram 2008-2011 
Her er sakslista til kommunestyret 20. desember 2007, 43 sider  Se bilder fra demonstrasjonen på torget lørdag 8.desember 

Se bilder fra fakkeltoget på Stangnes skole  Les heile uttalelsen fra FAU på Stangnes barneskole 
Bilder fra fakkeltoget i Kasfjord    Appellen til Esther Bäckström    Appellen til John Erling Madsen    www.kasfjord.no/   
Støtteerklæring fra klubben ved Stangnes barneskole   Hvor er Kasfjord?
 291107
Nye Seljestad Ungdomsskole
"
I vår og høst har jeg som tillitsvalgt ved Seljestad Ungdomsskole deltatt i ei brukergruppe som en del av forberedelsene til å bygge ny ungdomsskole på Seljestad. Arbeidet med prosjektet hadde hjemmel i et kommunestyrevedtak vedtak fra i fjor. Vi skulle planlegge en ungdomsskole på Seljestad med plass til 120 elever på hvert trinn. Totalt 360. En grei størrelse ut fra pedagogiske vurderinger. Fire klasser på hvert trinn med opp til 30 elever pr. klasse er stort nok. Gruppa har bestått av et par lærere fra skolen, rektor, byggeleder fra kommunen og arkitekt. Vi har hatt ca 12 møter og mange fine diskusjoner. All honnør til arkitekt og byggeleder som har vært lydhøre for forslagene fra de ansatte. Det har vært en meget god prosess som endte opp i et konkret resultat som alle var ganske fornøyd med: Entusiasmen i personalet har økt i takt med at prosjektet har tatt form. Vi har alle sett fram til den videre detaljplanleggingen og å få et bygg vi har vært med på å utforme, selv om vi kunne ha ønsket oss noen flere kvadratmeter."


Slik starter Halvard Jensen, tillitsvalgt for Utdanningsforbundet ved Seljestad ungdomsskole, innlegget sitt om forslaget om den nye ungdomsskolen på Seljestad.
Les heile innlegget
 


231107
Skoleforholdene i Harstad
Det er mye som foregår i skolepolitikken i Harstad.  Vi har ordna ei samleside med skolepolitikk.  Lenka finner i venstre kolonne.  Gå inn der, så vil du etter hvert finne mye stoff både fra Rødt Harstad og dokumenter fra kommunen.  Nytt stoff som du nå finner, er statistikker over innmeldte avvik.  Krysstabellen er spesielt interessant
Avviksmeldinger skade   Krysstabeller avvik   Skade ansatte skole
 


Bilde:  Kjell Erland Pedersen
221107
Den nye skolen på Seljestad

På radioen og i avisa og blant folk flest har debatten gått høgt om den nye ungdomsskolen på Seljestad som skal absorbere ungdomsskoleelevene på Byskolen.  På møtet i Utvalg for oppvekst i går, onsdag 21. november, ble politikerne presentert for det nye skoleprosjektet.  Dvs den nye ungdomsskolen på Seljestad er ikke et heilt nytt prosjekt.  Det har vært i utvikling ett års tid nå.  Men nå er de gamle planene satt på vent i påvente av et vedtak om at byskolen skal tømmes og at elevene derfra skal finne nye pulter i ei forstørra ungdomsskole på Seljestad.

Kronargumentet fra kommunen, både på møtet i Utvalg for oppvekst og i debatten ellers, er elevutviklinga i Harstad-skolene.  I årene framover vil det falle dramatisk ifølge prognosene.  Nå ble akkurat dette litt komisk eller kanskje heller tragisk, på møtet onsdag.  Der opplyste assisterende rådmann Henry Andersen og prosjektleder Arnold Olsen at ungdomstrinnet på Byskolen har 180 elever.  Det riktige tallet skal være 280!  Det feile tallet på elever vil forplante seg videre til kostnader per m2, størrelse på mammutskolen på Seljestad, antall klasserom osv, osv.  Akkurat denne "regnefeilen" ble hovedoppslag i Harstad Tidende i dag, torsdag.  Vi venter spent på morgendagens avis og eventuelle "oppklaringer".


På møtet ble det lagt fram flere dokumenter.  Nedenfor vil du finne lenker til noen av disse dokumentene.  Vær oppmerksom på at de tegningene av den nye Seljestad-skolen som dere finner, er det "gamle" prosjektet.  Vær også oppmerksom på at det er tvil om de tallene som dere kan lese i noen av tabellene, faktisk alle tallene.  Feil elevtall forplanter seg til alle bygningsområder.
Saksutredning ny ungdomsskole på Seljestad    Skisseprosjekt per 151107  Halvard Jensens innlegg, tillitsvalgt ved Seljestad ungdomsskole

 201107
Skal Harstad skole ofres til boligspekulantene?
Det har i noen dager vært kjent at rådmannen foreslår å legge ned ungdomstrinnet på Harstad skole og flytte elevene der over til Seljestad ungdomsskole.  Bygget på Seljestad ungdomsskole er modent for sanering.  Forprosjektet for nybygget er alt godt i gang.  På møtet i Utvalg for oppvekst onsdag 21. november vil utvalgsmedlemmene få lagt på bordet ei justering av utbygginga på Seljestad.  Det vil bli foreslått ei ytterligere utbygging for å gi plass til ungdomskoleelevene fra Harstad skole.
Les mer om det dramatiske nedleggingsforslaget
Uttalelse fra skolekorpset  Kostnadsreduksjonsprogram 2008-2011

Her er ungdomsskolen ved byskolen som planlegges å tømmes for elever
Bilde:  Kjell Erland Pedersen161107
Er Barentshavet friskmeldt?
"
Klassekampen melder 27.10 at Barentshavet er et friskt hav og støtter seg til uttalelser fra Havforskningsinstituttet ved Erik Olsen. Så friskt er Barentshavet at det kan tåle Shtokman-utbygginga, er avisas melding på lørdagens førsteside.

Andre aviser som Fiskeribladet melder samtidig at sjøfuglene sulter i Barentshavet. Kampen om maten har ført til at koloniene av krykkje er gått veldig tilbake og koloniene av lomvi kan være på vei mot utryddelse. Fuglene er en god indikator på hvor friskt havet er."

 

Dette skriver Frode Bygdnes, Rødt Troms, i en artikkel.

Les heile artikkelen131107
SV og krigen i Afghanistan
SV føler presset fra opinionen i spørsmålet om Norges deltakelse i okkupasjonskrigen i Afghanistan.  Det fører til  at SV-erne dukker opp i avisspaltene, i radio og på TV for å forklare og bortforklare standpunktet sitt.  I Tromsø-avisene har fylkesråd Pål Julius Skogholt følt det nødvendig å forklare seg.  Det kommer sjelden noe godt ut av det, det å skulle forsvare noe som en egentlig er dypt mot.  Da ender en opp med å uttrykke en gutteaktig og nasjonal stolthet over de norske soldatenes innsats

Denne beundringa har aktivert Rødts Jens Ingvald Olsen til å svare.  I et innlegg i avisene sier han: 
"Når Skogholt skriver: "Og eg kjenner ei gutteaktig og nasjonal stoltheit over
at norske soldatar klarer seg så godt i strid.", skjønner jeg at Bjørn
Jacobsen på Stortinget ikke bare snakker på stortingsgruppas vegne når han så
ivrig agiterer for ISAF-deltakelsen."

Fylkesråd Pål Julius Skogholt fra SV Nyt heile svaret fra Jens Ingvald Olsen
som føler en gutteaktig og nasjonal 
stolthet over de norske soldatenes
innsats i Afghanistan.
Bilde: Troms fylkeskommune121107
Arbeidsmiljø og skader i heimetjenesten i Harstad
Ved jevne mellom blir det gjennomført tilsyn ved ulike tjenesteenheter og -områder i Harstad kommuneFor ikke lenge siden ble det gjort ei kartlegging av årsaker til sjukefravær og skader i heimetjenesten.  Det var Kontrollutvalget i Harstad kommune som hadde bestilt kartlegginga, og den ble utført av KomRev Nord IKS, et interkommunalt revisjonsfirma. 

Bakgrunnen for Kontrollutvalgets henvendelse til KomRev Nord var et kommunestyrevedtak 19. september 2007.  Den ferdige rapporten var først klar i september 2007.  Den ble satt opp på sakslista til kommunestyremøtet 25. oktober men ble utsatt.  Rapporten er nå igjen inne på sakslista og skal debatteres på kommunestyremøtet torsdag 15. november.

Rapporten er rystende lesing og det har alt vært flere store oppslag i lokalavisa.  Fra rapporten refererer vi følgende:
¤  Arbeidstakere i hjemmetjenesten i Harstad kommune består av 88 % kvinner og 12 % menn.
¤  For hjemmetjenesten som helhet er sjukefraværet meget stort.
¤  Gjennomsnittlig 51 % av de ansatte har vært sjukemeldt av lege siste året.  I tillegg kommer egenmeldingsfravær.
Her er rapporten "Arbeidsmiljø og skader i hjemmetjenesten"081107
Ordføreren i Tromsø går høgt på banen
I et stort intervju med Nordlys 24. oktober kommer den nye ordføreren i Tromsø, Arild Hausberg (AP), med offensive lovnader til befolkninga i Tromsø.  Dette er det han lover innen perioden er over, i 2011:
 - full sjukeheimsdekning

 - fjerne barnevernskøen

 - bygge Tromstun skole

 - skaffe OL til Tromsø

 - bli nordområdesenter
For Rødt Tromsø blir nok disse løftene huska.  I tillegg er det mange andre saker for Rødt å gripe tak i.061107
Krise i kommuneøkonomien i Harstad

Budsjettet for 2008 er i ferd med å falle på plass.  I den forbindlese har rådmann Arne Johansen tatt ordet krise i sin munn.  Underskuddet for 2007 blir omlag 40 millioner.  I tillegg mangler det circa 100 millioner for at 2008-budsjettet skal gå i balanse og Harstads innbyggere blir forespeila et innsparingsprogram de neste fire åra på 90-100 millioner.  For n'te gang legges det fram et kostnadsreduksjonsprogram, nå for perioden 2008-2011.  Av postene i dette programmet kan vi nevne:
Nedlegging av Stangnes og Kasfjord barneskoler

Økt eiendomsskatt med 40 %
Utsettelse av Bergsodden sjukeheim med 4 år
200 000 mindre i støtte til "Anna Rogde"
535 000 mindre til Radio Harstad (Ungdomsradioen)
Økt foreldrebetaling for SFO med 1 000 000
Reduksjon i antall ungdomsklubber - 150 000 kr


Rødts Kirsten Evjen har alt vært ute i avisa og kommentert konsekvensene på skolesektoren.  Rødt vil avgjort komme tilbake til budsjettet og kostnadsreduksjonsprogrammet i den kommende måneden.  I mellom tida ber vi deg klikke på lenka nedenfor og gå gjennom kostnadsreduksjonsprogrammet grundigere.

 

På bildet ser vi rådmann Arne Johansen.  Bilde:  Harstad Tidende
Kostnadsreduksjonsprogram 2008-2011
051107

SVik
Rødts mann i fylkestinget, Frode Bygdnes, fortsetter debatten med Johnny Kirstiansen fra SV om SVs rolle i konstitueringa av fylkestinget.  I det første innlegget skrev Frode Bygdnes blant anna detta: 

"Ved konstitueringa av fylkestinget valgte alle SV sine tre fylkestingsrepresentanter en Høyre-mann i stedet for en fra Rødt som fylkesordfører. Dette er meget avklarende: SV som fylkesparti står nærmere Høyre enn Rødt. Her var det ikke bare taktiske valg, her var det snakk om allianser." skriver Frode Bygdnes blant anna.

 

I det neste innlegget sier han blant anna dette:
"Det er svada SV-eren Johnny Kristiansen kommer med i Harstad Tidende 26.10. Så Rødt sitt tekniske samarbeid med Høyre skulle rettferdiggjøre SV sitt politiske ekteskap med AP i Troms fylkesting?  Husker ikke Kristiansen tilbake til forrige periode før SV kom i posisjon. Da var SV og Rødt med i et valgteknisk samarbeid ikke bare med Høyre, men også med FrP. Den gang var det viktig å hindre posisjonen AP/SP/KrF/K skulle få for stor makt."
 
Frode Bygdnes' 1. innlegg     Frode Bygdnes' 2. innlegg
251007

Situasjonen i Harstad-skolene

Til kommunestyremøtet torsdag 25. oktober leverte Rødt Harstad dette spørsmålet til ordføreren:

"Avviksmeldinger
Rødt Harstad har forstått det slik at det eksisterer et avviksmeldingssystem i de forskjellige etatene i Harstad kommune.  Vi ønsker gjerne å få mer kjennskap til dette systemet og tror også at det kan være av nytte for resten av kommunestyret."
Les heile spørsmålet fra Kjell Erland Pedersen

Bilde:  Kjell Erland Pedersen201007
Demonstrasjon i Harstad mot myndighetenes innvandringspolitikk
Lørdag 20. oktober 2007 ble det arrangert demonstrasjon på torget i Harstad.  Demonstrasjonen var et fellesprosjekt mellom forskjellige organisasjoner i Kvæfjord og Harstad.  Kvæfjord har et mottak for flyktninger.  Der har flere flyktninger sittet i flere år i mottak uten å få oppholdstillatelse.  Flere flyktninger har også blitt returnert til utrygge forhold.  Det er eksempel på at de returnerte har blitt arrestert.
Les brevet til myndighetene   Flere bilder fra demonstrasjonen
Bilde:  Kjell Erland Pedersen051007
"FEIL VED FORMANNSKAPSVALGET
Rødt vil gjøre oppmerksom på det vi oppfatter som feilaktig valg under konstitueringa torsdag 4.10.07.

Vi som møtte fra Rødt fikk se partienes listeforslag til valg først ved oppmøte i kommunestyret. Derfor hadde vi ikke mulighet til å oppdage feil i forslagene før avstemminga var holdt. Da møtet var hevet, ser vi at det er valgt varamedlemmer til Formannskapet som ikke er faste representanter til kommunestyret. Dette oppfatter vi som brudd på kommuneloven og viser til bla. Rådmann sitt notat av 14.sept til partiene med vedlegg kommunelovens § 8. Her står det:

2. Medlemmer og varamedlemmer til formannskap eller fylkesutvalg velges for fire år av og blant medlemmene av kommunestyret …..” "

 Bl.a. dette skriver Frode Bygdnes, Rødt Harstad, til ordfører Helge Eriksen etter torsdagens konstitueringsmøte i kommunestyret.
Les heile brevet
Bilde:  Kjell Erland Pedersen
051007
Gratulerer Rødt!
Rødt gjorde et svært godt valg i Troms. 
Både Tromsø og Harstad er tilbake i god gammel form,
Tromsø med fire representanter og Harstad med to. 
Frode Bygdnes fortsetter som Rødts representant i fylkestinget. 
I Målselv ble Øyvind Tollefsen, Rødt, representant for felleslista
mellom RV og SV.
De nye representantene

Maria Evon Sriharan ble ei av de
nye i Rødts kommunestyregruppe
på fire i Tromsø
Bilde:  Kjell Erland Pedersen


Bilde fra Ingeniørforlaget260807
Er klima og miljø borte fra dette kommunevalget?

"
Valgkampen har liten om ingen fokus på miljø. Årsaken er enkel. Tiltakene vil ene og alene være negative for velgerne fordi tiltakene må begrense også folk sitt forbruk av fossilt brensel. Det skal politisk mot til for å gå i spissen i å begrense folk sitt forbruk.

FrP gjør som strutsen, stikker hode i sanden og sier at våre utslipp ikke betyr noe i den store sammenheng. Ap gjør mye det samme når de skal ta reduksjonen ute i verden. Hos de andre partiene er dette mest et ikke-tema i denne valgkampen. "

Dette sier Frode Bygdnes, 3.-kandidat på fylkestingslista til RV
Les heile innlegget
240807
Nedbygging av Helse Nord
"
Styre i Helse Nord behandla i møte den 23.08.07 omstilling og tiltak, sak 67. En innser at en klarer ikke å oppnå økonomisk balanse for 2007. Konsekvensene blir i følge sakspapirene svekka muligheter for investering, manglende muligheter for satsing og slitasje på organisasjonen. En må forstå at dette først og fremst vil gå ut over lokalsykehusene. Det er lokalsykehusene som har størst behov for opprusting, modernisering, oppgradering og det er lokalsykehusene som har størst slitasje på organisasjonen."


Dette sier Frode Bygdnes, Fylkestingsrepresentant for RV og Jon Arne Jørstad, 1.-kandidat fylkeslista RV, i et innlegg til avisene.
Les heile innlegget

Her er bilde fra en demonstrasjon utafor Stortinget arrangert av
av Sykehusaksjonen.  Bilde:  Inger Lise Ophus210807
Øylandsruta
"Ser av avisa HT 16.08 at det etterspørres vitner for Synnøve Søndergård. Ja, det stemmer at fylkesrådet har med alle tre fergene i begrepet Senja-fergene. Det kom klart frem da jeg tok opp denne saka under budsjettoppfølginga i fylkestinget på Skjervøy i sak 29/07. Min kritikk mot fylkesrådet går derimot på at de har hele tida vært klar over at departementet kun definerer ”The Whale Route” som Senjafergene, fergene over Andfjorden og Malangen. Det er fylkesrådet som må fronte kampen mot departementet for å innlemme Øylandsruta også."
Les heile innlegget til Frode Bygdnes, RVs 3.-kandidat til fylkestinget170807
For få sykehjemsplasser
Diskusjonen om antall sjukeheimsplasser har rast i Harstad i mange år.  Er det nok plasser?  Hvem skal betale, beboerne eller kommunen?  Hvor skal den nye sjukeheimen plasseres?

"I siste kommunestyre før sommerferien, fikk vi overraskende vite at det var ledige sykehjemsplasser i Harstad. Meldinga fra ordfører og rådmann var nok til å dempe presset om antall senger på det nye sykehjemmet som skal bygges på Bergsodden. Med knappest mulig flertall, med ordførerens dobbeltstemme, ble billigste alternativ for kommunen valgt". 
På bildet ser vi Bergodden med Grytøya i bakgrunnen.
På Bergsodden skal den nye sjukeheimen bygges,
men 2.-etasjen blir "boliger med omsorg".
Les heile kritikken fra Frode Bygdnes, Rødt Harstad

Bilde:  Kjell Erland Pedersen


160807
Hvitsnippranet
Det har vært et stor støy omkring de siste opsjonene i Hydro før sammenslåinga med Statoil.

"210 millioner kroner, tilsvarende nesten fire NOKAS-ran, var styret i Norsk Hydros gave til 35 toppledere. Administrerende direktør Eivind Reiten fikk sjølsagt mest, 27,7 millioner kroner. I tillegg fikk han et lønnspåslag på 1 millioner kr pr år. Det smaker fuggel av slikt!  Dette er altså det synlige innholdet i opsjonsavtalene som topplederne i Hydro fikk for ei tid tilbake."
Dette er starten på et innlegg til lokalavisene i Tromsø av RVs 1.-kandidat i Tromsø.
Les heile innlegget

Sitter Eivind Reiten trygt som konsernsjefen i
Hydro etter opsjonsskandalen?
Bilde:  Dagsavisen


050607
Gi dem egne klasser
"Kjell E. Pedersen vil tilby psykisk utviklingshemmede i Harstad undervisning i
egne klasser på Seljestad ungdomsskole.

Lokalpolitikeren i Rødt Harstad kaster dermed ut en brannfakkel i skoledebatten.
Han mener integreringen i skolen har spilt fallitt og at det nå er på tide å rydde opp.
Pedersen understreker at forslaget om å samle ungdommene i egne klasser skal
være et tilbud, ikke en tvang."

Dette sier Kjell Erland Pedersen, Rødt Harstad, til Harstad Tidende
Les heile oppslaget i Harstad Tidende

Bilde:  Kjell Erland Pedersen050607
Rådmannsvelde i Harstad
"Rådmannen i Harstad har altfor stor makt. Etaten opptrer som
presteskapet på 1700-tallet.
Rundt står allmuen med lua i hånda.

Det hevder Kirsten Evjen," Harstad Rødt, til Harstad Tidende.
Hun er folkevalgt for RV, mor,
arbeidstaker og en samfunnsengasjert innbygger.
Les heile oppslaget i Harstad Tidende
Bilde:  Mareno NausteHar vi glemt hva Clinton sto for?
"Bill Clinton, tidligere president og øverste leder for supermakta USA, skal
kaste glans over Tromsø. Ordfører Herman Kristoffersen gleder seg til å ta i
mot ham. Clinton-besøket skal brukes til å markedsføre Tromsø som
internasjonal by, en by verdig et vinter-OL. Og de som har tjukk nok lommebok
er inviteret til å bla opp tusenlapper for å se ham snakke søndag kveld. De
aller rikeste kan i tillegg få hilse pent på eks-presidenten etterpå."
Dette skriver
Elin Jørgensen, Bjørn Egil Johansen, Peder Joakimsen og Jens
Ingvald Olsen, listekandidater for Tromsø Rød Valgallianse/Rødt
Les heile innlegget100507
Hva er det i veien med oss menn?
"I de siste ukene har det kommet flere rystende undersøkelser om forholdet mellom kvinner og menn.  Annenhver mann i Norge meiner kvinner som flørter åpenlyst, selv er ansvarlige hvis de blir utsatt for seksuelle overgrep.  En annen undersøkelse viser at ni av ti voldtektsanmeldte ikke blir dømt.  I tillegg til dette viser ei måling at fire av ti kvinner har blitt utsatt for truende seksuell oppmerksomhet."
Dette skriver Kjell Erland Pedersen fra Rødt Harstad i et leserinnlegg i Harstad Tidende.
Les heile innlegget

Foto:  ScanPix170407
Stopp privatiseringa av fiskeriene
"Den rød-grønne regjeringa gikk til valg med bl.a. løfte om å stoppe privatiseringslinja til tidligere fiskeriminister Ludvigsen. 16.mars i år la regjeringa frem Stortingsmelding 21; ”Strukturpolitikk for fiskeflåten”. Denne meldinga går lengre enn hva den borgelige regjeringa gjorde. Meldinga legger opp til å strukturere fiskeflåten mellom 11 og 15 meters lengde. Den rød-grønne regjeringa vil nå slippe markedskreftene til på kystbefolkningas egen fiskeflåte.  Det er en flåtegruppe som ikke har for stor kapasitet, en flåtegruppe som har store fortrinn når det gjelder kapasitetstilpasning, kvalitet, lønnsomhet, miljø og ressursforvaltning. Det er denne flåten som sikrer at fisken i havet er fellesskapets ressurs for fremtidige generasjoner."

Les heile innlegget til Frode Bygdnes, Rødts fylkestingsrepresentant170407
Monopolisering av midler til Tromsø
"Vi ønsker at hele landet vårt skal beboes. Den differensierte arbeidsgiveravgiften var et effektivt virkemiddel for vår distriktspolitikk. Det var billigere å ha arbeidskraft i nord. Vi opprettholdt spredt bosetting og småskalaindustri. Så la EU ned forbud mot dette effektive distriktsvirkemiddelet. De kalte dette for ulovlig forskjellsbehandling, men godtok at vi opprettet RDA-midler som et fond for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift.

I 2006 var rammen på 258 millioner kroner i Troms. I årene 2004 og 2005 ble det fordelt 230 millioner som vi nå vet fordelinga av. 3 % gikk til Sør-Troms, 5 % til Midt-Troms og 29 % til Tromsø. Resten gikk til generell støtte i fylket og landsdelen. Nord-Troms omfattes ikke av denne kompensasjonsordningen."
Dette er starten på et innlegg fra Frode Bygdnes, Rødts representant i Troms fylkesting, om de såkalte RDA-midlene.
Les heile innlegget


100407
Utvalg foreslår færre valgkretser og større velgermakt
Sametingets fagutvalg for sametingsvalg foreslår å halvere antall
valgkretser fra 13 til 7 fra sametingsvalget 2009.
Utvalget foreslår samtidig endringer som vil gi velgerne større
innflytelse på personvalget.

- Utvalget foreslår på noen områder omfattende endringer i
Sametingets valgordning. Vi mener forslagene representerer en
nødvendig modernisering av Sametingets valgordning,
som vil gjøre valgene mer representative og forutsigbare. Våre forslag
innebærer større samsvar
mellom samemanntallets størrelse og antall representanter
i de ulike valgkretsene, sier professor og utvalgsleder Per Selle.
Fagutvalgets rapport  Forslag til valgkretser  Fagutvalgets anbefalinger


Bilde: UiTø


020407
Kommunevalget i Harstad
Nå er lista til kommunevalget i september 2007 klar. 
I Harstad stiller Kjell Erland Pedersen på 1. plass
etterfulgt av Kirsten Evjen.  Lista har 42 navn.

Les heile lista
 


010407
"Navn og identitet
Fylkestinget vedtok nye navn på to av regionskolene som ligger i Sør-Troms og Midt-Troms. Disse heter nå
Vågsfjord videregående skole og Indre Troms videregående skole. Disse navnene sier lite om hvor skolene er.
Heggen, Skånland, Sjøvegan, Bardufoss og Høgtun, sier mer. Hvorfor da skifte navn? Fordi det er en annen
agenda for fylkesrådet og flertallspartiene i fylkestinget. Skal en bygge opp en ny identitet for regionskolene må
en bryte ned identiteten til den enkelte skole. Derfor starter en med navnedebatt. Derfor er en villig til å bruke
masse penger på logo og oppbygging av nytt navn enda det bare er en prøveperiode. Endring av navn er en
viktig metode for skolesentralisering."
Dette skriver Frode Bygdnes i Troms RV om navneskiftene på de videregående skolene i Troms.

Les heile artikkelen

Les i Troms folkeblad


120307
Rødt - Ruoksat - Ruopsat - Raudt
I helga fra fredag 9. mars til søndag 11. mars 2007 hadde Rød Valgallianse sitt landsmøte.  Da ble ble RV og AKP
lagt ned og det nye partiet Rødt ble danna.  Det ble vedtatt prinsipprogram, arbeidsprogram og en valgkampstrategi. 
Torstein ble valgt som leder av det nye partiet.  Det formelle navneskiftet skjer først i oktober.  Til kommunevalget i
2007 stiller partiet med RV-lister.
Bilder fra landsmøtet   Flere bilder010307
"Åpent brev om overvåking

For noen dager siden mottok jeg brev fra Innsynsutvalget. «Orientering om
adgang til å inngi supplerende opplysninger», var brevets tittel. I brevet
vises det til Innsynsutvalgets vedtak om innsyn i overvåkingspolitiets
arkiver og registre. Bakgrunnen for brevet er at det ved lov av 13. desember
2006, om endring i midlertidig lov av 17.september 1999 nr.73, om begrenset
innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven) er
innsynsloven § 3a endret. Lovendringen er iverksatt."

Les heile brevet fra Jens Ingvald Olsen til politimester Truls Fyhn180107
"På parti med naturen
Den sittende regjeringa lovte ved tiltredelsen at Norge skulle bli en miljønasjon. Hittil har det bare blitt med ord,
spesielt når det gjelder klimatiltak. I Soria-Moria-erklæringa skulle regjeringa redusere klimagassene ned mot 1 % over 1990-nivå innen Kyoto-periodens utløp i 2012. Selv med denne målsettinga ville en ikke innfri Kyoto-avtalen som krevde 5 % under 1990-nivå. Realiteten viser at i 2006 lå vi hele 11 % over 1990-nivå, og da har ikke gasskraftverkene på Melkøya, Mongstad og Kårstø startet opp ennå. Med de mobile gasskraftverkene som skal komme i Trøndelag, vil Norge bli en versting og ikke et foregangsland."

Dette og mer skriver Frode Bygdnes RV i et innlegg om de dramatiske klimaendringene som er i full gang, også i nordområdene
Les heile artikkelen


 

080107
Pudler i Sør-Troms - Bjarkøy-forbindelsen ofres

 "Troms fylkesting med AP i spissen, fraskrev seg ansvar for Bjarkøy-forbindelsen i siste fylkesting, dessverre. Arbeiderpartiet ønsket ikke at saka skulle ligge på fylkesrådets bord, Jeg så det da AP sin gruppeleder sprang til gruppelederne til SP og SV og sa: ”dere stemmer mot oversendelsesforslaget”. Det er greit å sitte på bakerste benk, da får en med seg slike detaljer om hvem som styrer. Det var og interessant at alle representantene fra Sør-Troms i disse tre partiene heller ikke stemte for at fylkesrådet skulle arbeide videre med Bjarkøy-forbindelsen."

 

Dette skriver Frode Bygdnes fra RV om Bjarkøy-forbindelsen skjebne på fylkestinget.  I ukene etter fylkestinget skapte innlegget fra Frode Bygdnes  skarpe reaksjoner bl.a. fra SVs Johnny Kristiansen og APs Synnøve Søndegård, to av pudlene fra Sør-Troms.  Og Frode Bygdnes produserte fleire innlegg.  Les innleggene og nyt debatten.
Puddel 1     Puddel 2           Tromsøpudlene svikter Bjarkøy-folket - HT-artikkel        Bjarkøyforbindelsen - Bjarkøy kommune


101206
"Glassperler
Sjøl vinden er profitabel, og fjella beslaglegges til vindkraftanlegg
som for eksempel i Kjøllefjord. Med en utbyggingskostnad på godt over
300 millioner kroner og med under en håndfull varige arbeidsplasser som
resultat. Statkraft og andre kraftselskap stikker av gårde med profitten."

Dette er noe av det Jens Ingvald Olsen i RV skriver i en artikkel om det
det store ranet av naturressursene i nord.  Artikkelen var på trykk i dag i avisa Nordlys men forkorta på i forkant og etterkant.
Les den "usensurerte" artikkelen her