Troms Rød Valgallianse

Startside Bli medlem

Peikere

Uttaleser og
artikler
Om RV Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


Fra Ottar nr 2 2006.
Isens utbredelse med dagens klima og simulert 75 år fram i tid.


På parti med naturen

Frode Bygdnes, RV

Den sittende regjeringa lovte ved tiltredelsen at Norge skulle bli en miljønasjon. Hittil har det bare blitt med ord, spesielt når det gjelder klimatiltak. I Soria-Moria-erklæringa skulle regjeringa redusere klimagassene ned mot 1 % over 1990-nivå innen Kyoto-periodens utløp i 2012. Selv med denne målsettinga ville en ikke innfri Kyoto-avtalen som krevde 5 % under 1990-nivå. Realiteten viser at i 2006 lå vi hele 11 % over 1990-nivå, og da har ikke gasskraftverkene på Melkøya, Mongstad og Kårstø startet opp ennå. Med de mobile gasskraftverkene som skal komme i Trøndelag, vil Norge bli en versting og ikke et foregangsland.

Nyttårstale og klimakvoter
I nyttårstalen prøvde statsministeren å forsvare sin miljøpolitikk med å sette opp store vyer som han sammenlignet med et månelandingsprosjekt. For en pratmaker! Det er flott med vyer, men det er praksis som teller. Heller ikke å kjøpe seg avlat i form av klimakvoter, hjelper miljøet. Virkeligheta viser oss at den globale oppvarminga er mer omfattende enn bare fravær av hvite vintrer. Vi merker økt energi i et varmere vær, vi ser forvitring med våtere vær, og vi her nord ser at den globale oppvarminga truer havisen på nordpolen. Det er det kalde isvannet som gir grunnlag for matproduksjonen i havet vårt.  Dette har uante konsekvenser for oss som bor i Norge.

Polisen smelter
Mest all energi kommer fra sola. Når sollyset treffer havisen reflekteres 90 %, når sollyset treffer sjø, så absorberes 90 % av energien. Vi veit at det trengs nesten like mye energi til å smelte 1 kg is som det trengs til å varme opp 1 liter vann fra 0 til 100 grader. Derfor er det så dramatisk om polhavet blir isfritt. Så lenge det er is vil temperaturen være rundt 0 grader, det er jo definisjonen på nullpunktet til Celsius-barometeret. Når det meldes at Barentshavet er 3,5 grader over normalen, så betyr det at det ikke lenger er is-sørpe der. Oppvarmingsprosessen er i gang. Det dramatiske blir om iskanten kommer nord for Svalbard. For det er den varme golfstrømmen sitt møte med iskanten som får dette salte atlanterhavsvannet til å falle mot bunnen i Barentshavet og returnere ut i Grønnlandshavet og så tilbake til Atlanteren. Iskanten blir som en vannpumpe for dagens havstrøm. Om iskanten går særlig lengre nordover, må vi forvente at golfstrømmen stikker seg inn i Polhavet som i dag er et lukket dypt hav med mye ferskvann. Sokkelkanten nord for Svalbard kan stå som symbol på at klimaet er i ferd med å bikke utenfor og at vi må stoppe oppvarminga nå.

Den rødgrønne regjeringa og klimaet
Når vi ser den voldsomme endringa i naturen denne vinteren, så må en bare slå fast at det er uforsvarlig å vente med rensing av gasskraftverkene til 2014. Da er det for seint. Når vi som bor her ikke går i spissen, hvordan kan en forvente at verden ellers skal bry seg. Hadde enda vi vært et fattig land, men vi gjør oss rik på salg av denne fossile energikilden som er årsaken til den globale oppvarminga. Landets oljeproduksjon gir superavkastninger som nå hoper seg opp i utenlandske fond. Norge har fått så mye penger at en ikke kan bruke oljepengene her heime. Det er derfor uforståelig at ei rød-grønn regjering ikke kan ta ansvar og anvende oljepengene til klimainvesteringer.

Energi og nordområdene
Rensing av gasskraftverk er ikke nytt. Amerikanerne bygde et slikt gasskraftverk for 25 år siden. Men kritikken mot regjeringa må også gå på deres fravær i å investere i forskning på alternative energikilder.  Paradokset er at drivhuseffekten som truer klimaet vårt, viser at sola gir oss nok energi. Det er opp til oss å evne og gjøre oss nytte av den. I stedet satser regjeringa bare på å bruke magasinert solenergi som er lagra opp gjennom jordas levetid. Hele nordområdesatsinga er ensidig på hvordan vi skal bruke nordområdene til å utvinne 25 % av de uoppdagede olje og gassforekomstene på jorda.

Moralisering fra miljøvernmininisteren
Regjeringas erklæring er ikke verdt papiret det står på, og deres taler er ikke verdt sendetida på TV. Klimakvoter er ei rein avsporing. Miljøvernministeren moraliserer og preker at den enkelte må ta et mer personlig ansvar. Det vi må ha er politisk styring. Vi må ha politisk handling for å redusere bruk av fossilt brensel. Det nytter ikke at SV-ministeren sier hun har skjønt alvoret og så åpner hun likevel for stadig nye oljefremstøt nordover.

Kapitalismen som klimaødelegger
Problemet er den liberalistiske markedsøkonomien som nå viser seg uforenlig med menneskehetens langsiktige interesser. Det går bare ikke å øke produksjonen av varer og tjenester basert på forbruk av energi slik kapitalismen har gjort den siste menneskealderen. Vi må ikke bare endre livsform, vi må endre samfunnsform for å unngå en naturødeleggelse.


Den rød-grønne regjeringa har stilt opp for oljekapitalen. Det såkalte miljøpartiet SV er redusert til et flaut alibi. Strategien med å påvirke regjeringa innenfra er nå tydelig avslørt. Vi må ha et politisk parti til venstre for regjeringa som kan ta kamp mot kapitalismens jag etter maksimal avkastning. Det er den kapitalistiske produksjonsmåten basert på billig fossilt brensel som ødelegger naturen. Menneske kan organisere seg på annen måte enn den kapitalistiske, vi kan ha et samfunn bygd opp om kollektive ideer og kollektivets interesser. For livet på jorda må vi organisere en ny type sosialisme som tar hensyn både til mennesker og natur.