Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 140407 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


170407
RDA-midler – et fond for sentralisering
Av Frode Bygdnes, Rødts representant i Troms fylkesting

Vi ønsker at hele landet vårt skal beboes. Den differensierte arbeidsgiveravgiften var et effektivt virkemiddel for vår distriktspolitikk. Det var billigere å ha arbeidskraft i nord. Vi opprettholdt spredt bosetting og småskalaindustri. Så la EU ned forbud mot dette effektive distriktsvirkemiddelet. De kalte dette for ulovlig forskjellsbehandling, men godtok at vi opprettet RDA-midler som et fond for å kompensere for økt arbeidsgiveravgift.

I 2006 var rammen på 258 millioner kroner i Troms. I årene 2004 og 2005 ble det fordelt 230 millioner som vi nå vet fordelinga av. 3 % gikk til Sør-Troms, 5 % til Midt-Troms og 29 % til Tromsø. Resten gikk til generell støtte i fylket og landsdelen. Nord-Troms omfattes ikke av denne kompensasjonsordningen.

Rya-forbindelsen stakk av med 12 % av RDA-midlene, dvs. 25 millioner kroner. Disse kompenseringsmidlene ble bl.a. brukt til å kunne realisere en viktig innfartsåre inn til Tromsø. RDA-midlene er strategisk brukt for å styrke Tromsø sitt kommunikasjonsbehov slik at denne viktige forbindelsen kunne bygges tidligere enn prioriteringa tilsa.

Til sammenligning fikk Harstad Skipsindustri 2 millioner kroner. Det var konkurransevilkårene for bl.a. verkstedindustrien som gjorde at EU gikk så hardt ut mot den differensierte arbeidsgiveravgiften som de kalte for konkurransevridende subsidiering. For oss politikerne ble det viktig å finne målretta støtteordninger for arbeidskraftkrevende industri.

Det har en ikke klart, for bare 1 % gikk til industrien i Troms. Dette er blitt forklart med at disse midlene heller skal tilrettelegge for aktivitet enn brukes til direkte støtte av enkeltbedrifter. Dermed har en helt riktig konkludert med at RDA-midlene er penger som skal styres politisk.

Etter at bl.a. verkstedindustrien er blitt kraftig nedbygd, har EU kommet med innrømmelser. Vi får lov til å beholde en differensiert arbeidsgiveravgift. Fra 1.januar i år er arbeidsgiveravgiften satt til 5,1 % for fylket mens den er satt til 7,9 % for Tromsø og Bodø. Nord-Troms beholder 0-satsen. I utgangspunktet skulle en tro at dette ville være en fordel for distriktskommunene i Nordland og Troms. Det kunne det vært om en hadde fjernet RDA-fondet og dets styre og behandlet disse pengene som fellesskapets eiendom lik all annen skatt. I Troms fylkesting fremma jeg forslag om at RDA-midlene skulle tilføres fylkeskommunens næringsrettede midler og at RDA-styret skulle avvikles. Det fikk bare partiet Rødt sin stemme. Alle de andre partiene ønsker et fond som nå skal bygge opp infrastruktur i og rundt Tromsø. RDA-midlene har vist seg å være et aktivum for Tromsø by.

I stedet for å få en debatt om hele hensikta med fondet, har vi fått en debatt om hvem sine penger den ekstra arbeidsgiveravgiften for Tromsø tilhører. NHO og Nordlys sier at det er næringslivets egne penger og skal styres av næringslivet sjøl. Ingen andre skattebetalere kan påberope seg en slik rett utenom politisk styring av offentlige midler. Det skal vi jo gjøre ved stemmeseddelen. Vi har også fått debatt om hvem som skal lede fondsstyret. Skal det være en retrettstilling for ordføreren i Tromsø? Slik tilslører en debatten om hva slags penger dette er.

For tiden skjer det en stor sentralisering av varer og tjenester til Tromsø. Varer og tjenester vi kjøper hvor som helst i fylket, er prisa med denne ekstra arbeidsgiveravgift. Når jeg kjøper mack-øl i Harstad, så er jeg med på å betale denne ekstra arbeidsgiveravgiften som Tromsø har. Denne ekstra arbeidsgiveravgiften er beregna til 170 millioner hvert år som Tromsø nå får.

Ordninga er med på å hente avgifter fra hele fylket for å målrette den inn på varige og positive effekter innenfor næringsutvikling i Tromsø-området. I sakspapirene fra Tromsø Rådhus er RDA-midlene stipulert til 1,1 mrd kroner frem til 2013. Disse vil kunne utløse andre offentlige og private midler slik at de snakker om 3 til 4 mrd kroner til investering i næringsutvikling de neste 6 åra. I sannhet et sentraliserende trekk som alle mine politiske kollegaer i fylkestinget har gått god for.

Det er Troms fylkeskommune som blir tildelt 1,1 mrd kroner i kompensasjon fordi vi ikke får ha helt de samme satsene som vi hadde før 2004. Midlene er ikke en gave til næringslivet eller til Tromsø. Det er et økonomisk virkemiddel som skal brukes politisk til en ønska samfunnsutvikling. Dessverre ønsker alle de andre partiene å gjøre Tromsø til en enda større magnet for innovasjon og næringsutvikling.

I disse tider med fokus på klima, burde slike kompensasjonsmidler heller vært brukt til jernbane, til mer miljøvennlig varetransport, kollektivtransport m.m. Et slikt forslag ble fremma i Nordland av Rødt og led samme skjebne. Det fikk bare en stemme.