Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

050909
En helsefarlig reform
Av Jens Ingvald Olsen, stortingskandidat Rødt Troms

«Samhandlingsreformen», nedfelt i Stortingsmelding 47, 2009, er det helsepolitiske flaggskipet som AP og den rødgrønne regjeringa går til valg på. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen og regjeringa valgte å presentere dette på avslutningsdagen for stortingsperioden, samtidig med at stortingspolitikerne og media tok politisk ferie.

Sentrale deler av «Samhandlingsreformen skal gjennomføres allerede fra 1. januar 2012. På dette tidspunkt skal finansieringsstrukturen være på plass, og kommunene forpliktet til å overta 20% av helseforetakenes budsjett. Småkommuner må inngå forpliktende avtaler med nabokommuner slik at den nye ”helsekommunen” inkluderer minimum 10000 innbyggere. For Troms innebærer det at for eksempel alle kommunene nord for Tromsø må gå sammen for å etablere en ”helsekommune”. Økninga i helsebudsjettene skal i hovedsak skje på kommunenivå. Eksempelvis skal det aller meste av nye legestillinger opprettes i kommunene, og ikke som nå i sjukehusa.

Denne reformen kan også sees på som en falitterklæring over sjukehusreformen som AP gjennomførte i 2002 da staten overtok spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene. Regjeringa forsikrer likevel om at det ikke er aktuelt med en tilbakeføring til fylkeskommunene, men mye av argumentasjonen i stortingsmeldinga er slik at en fylkeskommunal- eller kommunal overtakelse av spesialist-helsetjenesten er det eneste logiske.

Vekker lite oppmerksomhet
Reformen får store helsepolitiske konsekvenser, og fortjener mediefokus og politiske debatt.  Det nye stortinget som velges i september  skal gjennomføre reformen. 

Imidlertid er stortingspartiene  enige  om hovedinnholdet i ”Samhandlingsreformen”, og vil neppe sørge for opprørt hav når reformen settes på dagsorden. SP og SV som under normale omstendigheter ville ha vært i opposisjon til Samhandlingsreformen sitter nå i regjering, og har latt seg overtale av AP til å gå god for reformen. «Forliket» mellom regjeringa, Krf og Venstre like før sommerferien om en «velferdsgaranti» er etter min mening en del av rammeverket som skal sikre gjennomføringa av Samhandlingsreformen.  For Venstre vil gjennomføring av reformen langt på vei innfri kravet om omfattende kommunesammenslåinger. Fr.p er kanskje ikke helt fornøyd, men til gjengjeld så fornøyd med kommunesammenslåinga og økt privatisering at de velger å tie. Det samme gjelder Høyre – som kanskje hadde ønsket enda sterkere fokus på privatisering.

«Trekk meldinga»
En av de som har lest og reflektert over St.mld. 47 er eldreoverlege Terese Folgerø i Tromsø kommune. Hun skriver i en kronikk i avisa Nordlys 27. Juli:

«Hovedfokuset er ikke på samhandling, men på økonomi». Folgerø konkluderer slik: «På sviktende grunnlag foreslår Stortingsmelding nr. 47 store endringer i helsetjenestens struktur og finansiering. Forslagene er ikke godt nok underbygget. Henvisning til vitenskapelige artikler gjør at leseren kan tro at forslagene bygger på grundige analyser og enighet blant fagfolk. Vi føres bak lyset fordi referansene er utvalgte og påfallende få, og tolkningen er klart tendensiøs. Trekk meldingen tilbake og gjør en grundigere jobb, herr Statsråd!»

Kronikken blir møtt med øredøvende taushet fra det politiske miljøet.

Nedbygging tåkelagt med banaliteter
”Samhandlingsreformen” presenterer banale og sjølsagte sannheter nærmest som nyoppdagelser:
På side 23 kan vi lese: «Både sett i forhold til den enkelte og i forhold til samfunnsøkonomi, vil det beste være at tiltak og ressurser settes inn så tidlig som mulig, slik at sykdom unngås, utsettes eller reduseres. En tilrettelegging av tjenestetilbudet kan i mange tilfeller medføre at sykdomsutviklingen hindres tidlig i forløpet og dermed gi både befolkningen en helsegevinst og en samfunnsøkonomisk gevinst ved redusert behov (i praksis vil det dreie seg om at veksten blir lavere) for mer kostbar sykehusbehandling senere i forløpet.»

Hva er de helsepolitiske målene bak slike selvfølgeligheter? Regjeringa slipper katta delvis ut av sekken på side 24 når de skriver om helseøkonomi :
«Dersom vi legger til grunn et alternativ med utvidet sykelighet (flere år med hjelpebehov) vil utgiftene til omsorgstjenester utgjøre 10,5 prosent av BNP i 2050.»
«Selv om en viderefører dagens standard og dekningsgrad på tjenester, så vil de offentlige utgiftene komme til å øke fra 44 pst. av fastlands BNP i dag til i størrelsesorden 55 pst. i 20601. »

Dette vil regjeringa unngå, og bygger nå ned dagens standard og dekningsgrad i ly av uforpliktende og innholdsløse fraser om forebygging som om dette skulle kunne kompensere for nedbygginga av spesialisthelsetjenesten.  Effekten av den forebyggingen som presenteres i reformen kan forhåpentligvis innkasseres en gang i framtida, men kan IKKE ERSTATTE dagens spesialisthelsetjenester. Forebygging på komme i TILLEGG TIL dagens kurative tilbud. Dette er banalt, men later til å være ukjent for statsråden og hans rådgivere.

De ”utskrivningsklare”
Forts s 24: « Anslag viser at hver syvende somatisk sykehusseng i 2007 var belagt med pasienter som enten var utskrivningsklare eller som aldri burde vært på sykehus. Fortsetter vi den samme praksisen vil hver fjerde til femte somatiske sykehusseng i 2030 være belagt med denne pasientgruppen, grunnet økning av andelen eldre. Tilsvarende tall for psykisk helsevern er nærmere hver tredje seng.»

Finns det belegg for disse påstandene? Hvilke pasienter er det som ”aldri burde vært på sykehus”? Hva slags studier er gjort på dette? Jeg, i likhet med eldreoverlegen i Tromsø, etterlyser dokumentasjon for påstandene.

Helsepersonell i geriatrien framhever at dette dreier seg om syke gamle som ofte har sammensatte sykdommer, stor funksjonssvikt og som trenger bedre diagnostikk så vel som bedre behandling nettopp av spesialisthelsetjenesten. Mange av disse presses for tidlig ut av sykehuset. I stedet for å bygge ut og styrke spesialisthelsetjenesten for eldre krympes nå det geriatriske tilbudet. Det har ikke minst skjedd ved universitetssykehusene. (se brev leserinnlegg i Nordlys sist vinter fra spes i medisinsk klinikk ”Liv og helse i fare”). Samhandlingsreformens svar på dette er å skape et inntrykk av at årsaken til de mange ”utskrivningsklare”  ikke er mangelfull diagnostikk, behandling, rehabilitering og omsorg, men derimot mangel på samhandling og dårlig samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. Samhandlingsutvalg og samhandlingsmøter er den nye vekstnæringa i helsesektoren om dagen, og legger beslag på tid, personell og stillinger i en travel hverdag. Hvorvidt denne vekstnæringa bidrar til å bedre folkehelsa burde bli gjenstand for evaluering.

Regjeringa om Samhandlingsreformen
Regjeringas oppsummerer på side 24:

«Regjeringen mener at dersom det ikke settes inn tiltak vil utviklingen:
– bli en trussel mot samfunnets bæreevne, både med hensyn til tilgang på arbeidskraft og samfunnsøkonomi
– over tid gjøre det nødvendig med prioriteringsbeslutninger som vil bryte med grunnleggende verdier i den norske velferdsmodellen».

Det er sjølsagt ulike måter å tolke disse ”analysene” på. Framskriving av utviklinga på dette området er og blir et teoretisk produkt.  Det alvorlige er imidlertid at politikken settes i verk i dag. Når tilgangen til den offentlige spesialisthelsetjenesten blir mindre, vil det sjølsagt gi god grobunn for private spesialist-tilbud. Enkeltpersoner som har råd, og bedrifter vil tegne forsikringer som gir muligheter for å få den nødvendige spesialistbehandlinga. Dette innebærer naturligvis en sterk svekking av den norske velferdsstaten og velferdsmodellen slik vi kjenner den i dag. Det er derfor helt naturlig at høyre-partiene er fornøyde. Og det blir et nytt vekstmarked for forsikringskapitalen. Tilrettelagt av ei rødgrønn regjering!!

Norge er galt skrudd sammen
Tiltakene i Samhandlingsreformen begrunnes med et ønske om å bedre folkehelsa, bremse utviklinga av folkesykdommene, kols, diabetes, psykiske lidelser og rusrelaterte helseskader, samt eldrebølgen. Hvordan slike mål skal oppnås ved å bygge ned en mangelfull spesialisthelsetjeneste er ikke lett å forstå. Samtidig er det et stort problem for regjeringa at Norge er galt skrudd sammen. Bosettingsmønster, alderssammensetting og helsetilstand harmonerer ikke med kapitalismens krav i Norge, - det som regjeringa kaller «samfunnets økonomiske bæreevne».

Den nye kommunerollen
Det forebyggende helsearbeidet skal i følge Samhandlingsreformen nå prioriteres kraftig i kommunene; - befolkninga må ikke bli pasienter, og kommunene må i større grad ta ansvar for sine utskrivningsklare pasienter i sjukehus.  Men, dersom ikke dette lykkes må kommunene sjøl finansiere en større del av framtidige sjukehusopphold. Dette skal tas av de ”20 prosentene” av helseforetakenes budsjett som fra 2012 blir tildelt kommunene. De samme pengene skal også finansiere ei kraftig styrking av den kommunale etter- og ferdigbehandling av pasienter fra sjukehusene. Det gjentas en rekke steder i stortingsmeldinga at helsetjenestene er billigere i kommunene enn på sjukehusene, og derfor bør mer av helsetjenestene utføres på kommunalt nivå. Men Bjarne Håkon Hanssen, og resten av regjeringa er sjølsagt inneforstått med at helsetjenestetilbudet i kommunene ikke kan ta seg av syke mennesker som krever avansert medisinsk teknisk utstyr og spesiell kompetanse til diagnostikk og behandling. Gamle pasienter med sammensatte og uklare sykdomsbilder er eksempler på dette. Eller et annet eksempel: Hva gjør regjeringa med en spesialisthelsetjeneste som tilbyr 52 ukers ventetid på en hofteoperasjon? Skal et mangelfullt ortopedisk tilbud svekkes ytterligere og erstattes med uforpliktende fraser om livsstil og forebygging?  Dersom kommunene skal stå for en større andel av helsetjenesten vil sjølsagt kostnadene øke tilsvarende. Eller skal de nye legene i kommunene tilbys hjelpepleierlønn?

Det nye forholdet mellom kommunene og helseforetakene framstår som et organisatorisk abrakadabra : «En ny framtidig kommunal rolle betyr ikke at spesialisthelsetjenesten svekkes, men rollene og oppgavene vil endres. Det blir en tyngdepunktsforskyvning over fra spesialisthelsetjenesten til mer fokus på kommunehelsetjenesten. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal bli mer likeverdige beslutningstakere, i den forstand at ikke en av aktørenes premisser ensidig blir dominerende for arbeidet.»

Den nye pasientrollen
All omorganisering skal i følge Samhandlingsreformen skje med pasienten i sentrum. Vi minnes Wesensteens «Suppe i sentrum». – Gjennomgangsmelodien er at pasientene i større grad skal ta ansvar for egen helse. Dette innebærer også at befolkninga skal læres opp til at det skal være en høyere terskel for å komme til spesialisthelsetjenesten. Primærlegenes «portvokterrolle» blir viktigere; - dvs ikke sende pasienter til spesialist. Stortingsmeldinga refererer utenlandske erfaringer som viser at der pasienter sjøl kan rekvirere spesialisthelsetjeneste øker bruken av denne, og det er jo dyrt...

Konklusjon
For undertegnede er det en åpenbar sammenheng mellom tilgang på og bruk av helsetjenester. Regjeringa har nok samme oppfatning. Den eneste måten å redusere forbruket på er å redusere tilbudet. Brutalt, men mest effektivt er å redusere/stanse veksten i spesialisthelsetjenesten. Det vil naturligvis være en politisk umulighet å iverksette dette isolert. Derfor får samtidig kommunene tilført noe økte ressurser – men som rammeoverføringer. Kampen om de kommunale ressursene blir hardere, fjernt fra regjeringskvartalet. Som vi vet gikk halvparten av kommune-Norge med historisk store underskudd i 2008, og sannsynligvis skjer det samme i  2009.

Samhandlingsreformen er en fortsettelse av det store prosjektet som AP starta tidlig på 90-tallet, kjent som «New Public Management»; privatisering av Statoil og Telenor, foretak av NSB og  Posten  og Statkraft osv. Dette var et prosjekt som Stoltenberg I-regjeringa videreførte med varierende, men likevel stor tilslutning fra resten av dagens stortingspartier: Sjukehusreformen, NAV-reformen, pensjonsreformen, uførepensjonsreformen og nå samhandlingsreformen.

Velferdsstaten er etter Stortingets mening for gunstig for befolkninga i Norge. At det er en regjering hvor også SV er med og legger den foreløpige sluttsteinen for det store «New Public Management»-prosjektet, som AP tapte stortingsvalget på i 2001, kan jo være til ettertanke for noen og enhver.