Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

Oppdatert 170807 Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


For få sykehjemsplasser
Frode Bygdnes Kandidat for Rødt/RV

I siste kommunestyre før sommerferien, fikk vi overraskende vite at det var ledige sykehjemsplasser i Harstad. Meldinga fra ordfører og rådmann var nok til å dempe presset om antall senger på det nye sykehjemmet som skal bygges på Bergsodden. Med knappest mulig flertall, med ordførerens dobbeltstemme, ble billigste alternativ for kommunen valgt. 

Omsorgsboliger i stedet for sykehjemsplasser
Det skal bygges omsorgsboliger i 2. etg. framfor sykehjemsplasser. Omsorgsboliger er en måte å snike seg unna behovet for sykehjemsplasser på, det er et utilstrekkelig tilbud til de mest pleietrengende eldre, og de er først og fremst billigere å drive for kommunen. Med andre ord, omsorgsboliger er et dårligere tilbud til de eldre.

Nå har også statsministeren hevet seg inn i valgkampen med en eldrepakke. Han sier ingen ting om fordelingen mellom omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Om det utelukkende blir en vekst i omsorgsboliger, er denne eldresatsingen verdiløs

Det som virkelig trengs er ei kraftig utbygging av sykehjemsplasser. Mangelen på sykehjemsplasser fører til overbelastning i andre deler av helsevesenet og resten av eldreomsorgen. Erfaringene fra Harstad tyder på at det blir omsorgsboliger det satses på, om ikke staten gir sterkere føringer for sykehjemssatsing. Stoltenberg må sette et konkret mål for hvor mange sykehjemsplasser som skal bygges innen 2015.

Tilskudd til drift
Eldrepakken sier heller ingen ting om stillinger eller økning av overføringene til kommunesektoren. Om denne pakken kun medfører et investeringstilskudd er det jo meningsløst, dersom kommunene ikke har penger til å drive de 12.000 nye plassene.

De rød-grønne lovet flere hender i eldreomsorgen før de kom i regjering. Nå ser regjeringen ut til å gjenta feilen fra eldrereformen på slutten av 1990-tallet. Den ga bedre bokvalitet, mens sykehjemskøene ble lengre og presset på de ansatte i eldreomsorgen økte. Vi mener en slik eldrepakke må inneholde forpliktende planer for økte overføringer til drift, og et konkret mål om hvor mange flere ansatte det skal bli i eldreomsorgen. Det er jo som kjent svært enkelt å bygge flere omsorgsboliger. Den virkelige utfordringen er å få penger til å drive en god og verdig eldreomsorg. Det var de utfordringene ordføreren med sin dobbeltstemme var redd for.