Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 

 

201107
BEVAR STANGNES BARNESKOLE !
 
Når vi nå har en velfungerende skole med godt over 100 elever i et oppegående lokalmiljø stiller foreldrene på Stangnes seg uforstående til at alt dette skal ødelegges for å oppnå kortsiktig økonomisk gevinst. Foreldrene frykter konsekvensene for barnas læring pga større klasser og et annet læremiljø. Vi frykter også for økning av trafikkulykker når de får en lengre og farligere skolevei.
 
Rådmannens fremstilling og de beregningene som står i kommunens virksomhetsplan 2008-2011, gir et forenklet bilde av sakens faktiske forhold. De er basert på besparelser i forbindelse med reduksjon av lærerstillinger. I tillegg til dette vil det påløpe transportkostnader, vedlikehold og forsikring av skolebygg, kr. 600.000 i tippemidler brukt til Stangnes­parken som må tilbakebetales, flyttekostnader, omstillingskostnader for administrasjonen og merkostnader for Kanebogen skole på grunn av økt elevantall.
 
Nedleggelse er ikke noe sparing: ved sparing legger man av noe til senere bruk, til nytte for framtiden. Nedleggelse er direkte ødeleggelse av investeringer i framtiden og har store konsekvenser for hele bydelen. Også ungene våres trenger en trygg oppvekst i et stabilt miljø. Gode skoleforhold gir trygge unger og hjelper å forebygge adferdsproblemer.
 
Vi stoler på at politikerne vil gjøre alt for at barnas hensyn ivaretas!
 
Ordføreren har lovet at "Nedleggelse av en eller flere skoler i Harstad blir kun aktuelt dersom foreldrene selv er enige i et slikt forslag". Og det er vi ikke.
 
Stangnes har et flott nærmiljø, nærhet til skogen og fjæra. Skolen ser verdien av dette og benytter seg av nærmiljøet i undervisningen.
 
På nytt kommer småbarnsfamilier til Stangnes når flere som bygget her på 80-tallet nå flytter fra boligene sine. I tillegg til at Stangnes har et unikt oppvekstmiljø, trekker det i positivt retning at barna kan begynne i barnehagen i sitt nærmiljø fra de er ett år, og fortsette på skolen ved siden av til de begynner på ungdomskole. Dette skaper trygge rammer for barn og unge. Foreldre bryr seg om hverandres barn, hjelper og støtter ved behov. Dette er mulig på en liten skole, på en større skole blir den enkelte mer usynlig.
 
Det samme gjelder for undervisningssituasjonen. Mindre klasser gir et bedre læringsmiljø for elever og bedre arbeidsforhold for lærere. Både de flinke elever og de med lærevansker blir lettere sett i ikke overfulle klasser. Det kan være elever med omfattende lese og skrivevansker, sosiale/emosjonelle problemer eller store adferdsproblemer. Det oppleves frustrerende for lærere med store klasser som til daglig erkjenner at flere av elevene ikke får det undervisningstilbudet de har krav på.
Vi vet at mange lærere er langtidssykemeldte. Kan økt stress som følge av dette ha en medvirkende årsak? Harstad kommune må ta disse signalene på alvor.
 
Det er viktig å tenke forebyggende i forhold til problemadferd, det å legge ned skoler er ikke forebyggende. Selvsagt er det også utfordringer i en mindre skole, men det er et bedre utgangspunkt for å takle disse i skoler der elevtettheten er mindre.
Den økonomiske gevinsten på å legge ned skolen kan bli liten i forhold til utgiftene vi kan få på lang sikt.
 
Det er flotte, store, varierte og naturlige utearealer som brukes mye i skoletid og av SFO. Rundt skolen ligger Stangnesparken, et flott lekeområde bygget opp med mange dugnadstimer og tippemidler. Disse kr. 600 000 må tilbakebetales dersom skolen ikke skal brukes lengre til formål for barn og unge.

Overflytting til Kanebogen skole betyr lengre skolevei, for langt å gå for de minste.
Barn må kjøres til og fra skolen og det fører til farligere skolevei for mange. Krysset i Kanebogen kan bli kaotisk dersom mange Stangnes elever skal kjøres til og fra skolen hver dag. Og hva med miljøregnskapet for all den ekstra kjøringen?
Stangnes barneskole er i veldig god stand, med bl.a. godt inneklima, gode romslige klasselokaler, korridorer og gode toalettforhold. Andre skoler har mye større behov for vedlikehold. Å la Stangnes barneskole stå til forfall er å kaste penger ut av vinduet.
 
Kanskje synker elevtallet i Harstad, men det gjelder ikke for Stangnes barneskole. Det betyr likevel ikke at elevene våre skal få et dårligere tilbud.
 
Er Kanebogen skole avhengig av økonomisk støtte fra kommunen dersom 100 elever kommer tilflyttende. Er det kostnadsberegnet? Hva må forberedes/utbedres? Klasserom, inneklima, SFO (ca.  40 av våre elever går på SFO)? Sannsynligvis må noen av nåværende elever flytte over til Medkila eller Seljestadskole?
Harstad kommune: ”Safe community” og attraktiv hele livet?
Hva gjør vi for å markedsføre oss? Hva skal til for at flere ønsker å flytte til Harstad?
Hva kan vi tilby? Noen få store skoler (og barnehager) som er presset til bristepunktet, eller mindre enheter som viser at det er liv laga både i Kasfjord og på Stangnes?

Etter mange års kamp for skolen vår trodde vi at vi endelig kunne slappe av.
Det er trist at dårlig kommuneøkonomi skal føre til at de yngste i samfunnet må lide.
Det må vel finnes noen andre steiner som ennå ikke er snudd.
BEVAR STANGNES BARNESKOLE!