Tekstboks: Rødt Troms
Ruoksat - Ruopsat

 

 

  Startside Bli medlem Peikere Uttaleser og
artikler
Samisk RV
Sámi Rukses Válgalihttu
Samisk stoff RV-nytt
 


170208
Urfolk og Genetikk

Jeg kan lese i klassekampen 29.januar at Jarl Hellesvik knytter sin kulturforståelse sammen med den menneskelige genetikk.

Han prøver å latterliggjøre samene sin urfolkstatus. Han argumenterer at samer pga. sin genetiske blanding med andre folkegrupper opp gjennom historien ikke bør ha noen særrettigheter, selv uten å reflektere over særrettighetenes innhold. Et scenario han viser til er at et barn fra Kina som blir adoptert inn i en samisk familie har rett til å melde seg inn i sametinget, men ikke en som har aner i Finnmark mange generasjoner bakover kan melde seg inn. Dette er for han helt uforståelig og absurd. På en side klarer han å vise til at kulturer ikke er statiske, men at de er dynamiske ved å vise til folkevandringer og møter mellom kulturer opp gjennom historien. Han bommer derimot blink når han argumenterer et barn fra kina som blir adoptert inn i en samisk familie ikke kan være en ekte same. Her blir kulturen derimot statisk.  Det virker som om Hellesvik ikke har tenkt godt igjennom kulturbegrepet. Han sidestiller kultur med genetikk.

Urfolk begrepet blir ofte tolket ut fra feil premisser. Det kan tenkes at Hellesvik mener at dette er snakk om mennesker som kom til et geografisk område først og at mennesker som tilhører en etnisk gruppe burde ha rent blod. Han skriver: ”Etterkommerne av disse innvandrere, ble naturlig nok assimilert enn i miljøet de vokste opp i, og ble samer dersom de vokste opp på steder der den samiske kulturen var dominerende. Genene skiftet boksavelig talt etnisk tilhørighet”.

I Norge er slektskapsideologien sammenfallende med uttrykket ”blod er tykkere enn vann”. Apropos genetikk, så er det svært lite genetisk som skiller menneskeslekten fra hverandre. Faktisk bare 0.002 % variasjon, hvis det ikke var promille. Dessuten er det ofte større genetiske motsetninger innenfor en gruppe enn mellom grupper. (ref: ”Hylland-Eriksen, 1998, små steder, store spørsmål). Dette vil si at genetiske variasjoner hos mennesker har svært lav validitet i å forklare innholdet i kultur, etnisitet, same, nordmann osv.

Hellesvik har et ureflektert syn på begrepet urfolk. Begrepet urfolk handler om kollektive rettigheter. Det handler bl.a om å bevare sitt språk- og kultur. De som best kan bevare dette er de det gjelder. I Norge har samene kjempet til seg slike rettigheter blant annet gjennom Alta aksjonen. Her kom undertrykkingen av den samiske kultur frem på dagens agenda. I dag har den norske stat innordnet seg mange ut av samenes krav som for eksempel retten til å ha sine egne aviser på sitt språk, retten til å få undervisning på sitt språk, retten til å forvalte områder som er sterkt knyttet opp til identitet. Det finnes ca. 350 millioner urfolk i verden over 70 land. Samene i Norge fremstår derfor som et godt eksempel for andre urfolksgrupper. Urfolk begrepet henviser til marginaliserte gruppers rett til å overleve på sine egne premisser. Skjønner ikke Hellesvik at samer har et annet språk, kultur og historie knyttet til et geografisk område som er markant annerledes en for eksempel majoriteten til den norske befolkning og at det er viktig å bevare noe av dette?

Demokratiet i Norge er heldigvis bygget på konvensjoner i grunnlov som skal sikre minoriteter rettigheter ellers kan demokratiet bli basert på flertallets tyranni. For meg er det absurd å se hvordan Hellesvik knytter sine slektskapsfunn til kultur og urfolk. Jeg er derimot veldig interessert i å lese mer om hans slektskapsfunn.

Roy-Arne Varsi

Bachelor i samfunn og kultur
royavarsi@yahoo.no